Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Катерина Славчева Къндева

Асистент

Кабинет: стая 212

Телефон: 032/261-710

Email: katerinakandeva@yahoo.com

Приемно време: вторник 09.30 ч. – 10.30 ч. / сряда 11.00 ч. – 12.00 ч.

Научни интереси – в областта на Училищна дидактика и Вузовска дидактика.  Изследвания на проектното обучение на студентите, а така също и професионалното и личностното развитие на студентите в рамките на практическото обучение.

Лекционни курсове – по Дидактика в бакалавърска програма на специалности – НУП, НУПЧЕ, ПНУП;  по Педагогика в бакалавърска програма на специалности – История, Българска филология, БЕРЕ, БЕИ, Руска филология/задочно обучение/.

Участие в проект „Студентски практики”.

Член на Съюза на учените в България.

Член на DIRES – Didactique Innovation Recherche en Edication Scientifique – L’Association.

Дисертации
Монографии

Учебници и учебни помагала за студенти

2014г. Педагогическата практика като контекст за развитие на професионалните и личностните компетентности на бъдещия педагог, практическо ръководство под съставителството и научната редакция на проф. д.п.н. Пламен Радев,187 стр.,първа част-1.,3.1.,3.4.,втора част,трета част-3.,4.,5.,6.,Университетско издателство „Паисий Хилендарски”,Пловдив,2014,ISBN 978-954-423-895-7

2007г. Педагогика.Университетски учебник под съставителството и научната редакция на проф. д.п.н. Пламен Радев, 527 стр.,VІ.4.,ХІХ,ХХІV,Издателска къща „Хермес”,Пловдив,2007,ISBN 978-954-26-0493-8

2007г. Актуални проблеми на социалната работа, сборник-Превенция на стреса и синдрома Бърнаут сред работещите в социалната сфера/ в съавторство със С. Ковачева/,Пловдив, 2007

2002г. Психологически и педагогически аспекти на общуването, сборник -Комуникативна същност на преподаването,Пловдив,2002,ISBN 954-9520-67-6

2001г. Педагогика.Университетски учебник под съставителството и научната редакция на проф. д.п.н.Пламен Радев, VІ.4.,VІ.5.,ХVІ.1.,ХХ., Издателска къща „Хермес”, Пловдив,2001, ISBN 954-459-890-L

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище
Статии

1999г. Kandeva,K., Le profil contemporain de la preparation technologique de l’enseignant. France, Chamonix, XXІ Journees Internacionales, 1999.
2000г. Kandeva, K., L’enseignement en tant qu’un professionalisme, provocation ou un risqué conscient ,
France, Chamonix, ХХІІ Journees Internacionales ,2000.

2000г. Къндева,К., Груповата учебна дейност- педагогическа иновация, терен за експериментиране или съвременна педагогическа реалност.Пловдив, Международна конференция „ Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие” ISBN 954-8833-33-6

2001г. Kandeva, K., Les provocations du nouveau milieu d’information et I’activite professionnelle et pedagogique,France, Chamonix,XXІІІ Journees Internacionales, 2001.

2003г. Къндева, К., Проекции на педагогическата императивност в обучението.Пловдив, Научна конференция с международно участие, 2003.

2004г. Къндева,К., Преподаването- традиционализъм или иновация.Пловдив, Юбилейна научна конференция с международно участие „ Култура и образование- перспективи”,2004.

2008г. Къндева, К., Проблеми на преподаването в условия на модернизация.Беловский институт/ филиал/ Кем ГУ, Россия. Международная научная конференция,2008.

2011г. Къндева,К.,Някои аспекти на ефективното преподаване. Пловдив, Юбилеен сборник на Педагогически факултет на ПУ „ Съвременни педагогически теории и практики”,Университетско издателство „ Паисий Хилендарски” ISBN 978-954-423-732-5

2012г. Къндева, К., Един успешно апробиран модел за ефективно и регулярно академично присъствие на студентите.Пловдив, сборник на Педагогически факултет „ Съвременното образование- стратегии, направления, ценности”, Университетско издателство „ Паисий Хилендарски” ISBN 978-954-423-827-8

 

CV

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg