Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Доц. д-р Александър Йорданов Линков

Кабинет: стая 118

Телефон: 032/261-703

Email: alexlinkov@yahoo.com

Приемно време:

Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ: зам.декан на Свободен факултет1996/2000

– Научни интереси – области-Теория на педагогиката, Спортна педагогика,Философия на образованието

– Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми-Педагогика във ФМИ; Педагогика за специалност физическо възпитание; Дидактика в ПНУП, З.О; Увод в педагогиката за специалност Педагогика; Теория на възпитанието за специалност Специална педагогика; Педагогика и Педагогическа етика в магистърска за чуждестранни студенти в катедра „Физическо възпитание”

– Изведени дипломанти/докторанти-нямам

– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност: „Заедно можем повече” с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”и Европейския социален фонд „Инвестира във вашето бъдеще”.BG 051 РО 001-4.1.05-0251

– Участие в редколегии на международни и български списания: член на редакционната колегия на специализирано научно списание „Аксиома”, гр.Липецк, Руска Федерация.

– Членство в международни и български професионални съюзи и организации:  Съюз на учените в България; Общество по Философия на образованието във Великобритания

– Художествено-творческа/спортна дейност: Председател на футболно-съдийска колегия Зона Пловдив ( 2006 до днес); член на републиканска футболно-съдийска колегия(2006/2010)

– Обучения – международни, български: 1981-1983 Специализация по Сурдопедагогика-ИУУ София; 1995-1996 Специализация по учебни програми за философия на образованието -Великобритания

Дисертации 1
Монографии 2
Учебници и учебни помагала за студенти 1
Статии 13
Доклади 10

Дисертации
2013г. – Аспирант в ПУ „Паисий Хилендарски, катедра „Педагогика и управление на образованието, защитил дисертация на тема „Измерване на резултатите от обучението на футболни съдии
2013 г.- доктор по педагогика

Монографии
2014 г.- Педагогически основи на екстремалните ситуации в спорта. Университетско издателство”Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-943-5, Пловдив, 2014( 216 стр.Формат А5).
2014 г.-Психопедагогика или педагогика с/у педагогическа психология. Университетско издателство”Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-933-6,Пловдив 2014( 219 стр.Формат А5).

Учебници и учебни помагала за студенти
2014г.-Увод в педагогиката.Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-950-3, Пловдив, 2014, ( 151 стр., формат А5).

Статии
2015 г.-The competence approach in pedagogy within the field of constructivist principles.Actual aspects of Modern Science.Collection of Materials of International Scientific Conference № VII, Российская федерация, г.Липецк, 27 февруари, 2015, ISBN2410-2288
2014 г.-The Interpretation of a Scientific Text of Technical Nature as a Didactic and Methodological Problem in the Field of Educational Practice in Bulgaria.Young Scientist USA // Education.3702 W.Valley NWY NSTE 204-31245 Auburn, WA 98001, 2014, P.81- 85. ISBN 978-1- 312- 13264-1
2014 г.-The Case Method and the Pedagogical Challenges in Poses to Educational Practice in Bulgaria when Conducting Economy- Oriented Training at Schools. Young Scientist USA // Education.3702 W.Valley NWY NSTE 204-31245 Auburn, WA 98001, 2014, P.86- 89. ISBN 978-1- 312- 13264-1
2014 г.-The nature of innovation processes in pedagogy.The priorities of the world science: experiments and scientific debate.Proceedings of the VI International scientific conference, North Charleston,SC,USA,20-21 November 2014,ISBN-13: 978-1505661941 ; ISBM-10: 1505661943, P.143-147

2014 г.-Reflexive Communication of students within the Bounds of its Pedagogical and Psychological Interpretation.Applied and Fundamental Studies,Proceedings of the 5th International Academic Conference,April 29-30,2014, St.Louis Missouri,USA,978-0-615-67133-8, P.198-202
2014 г.-The Grow Method in the arsenal of creative thinking theories.ФЭН-Наука.Периодический журнал научных трудов №8(35), 2014, ISSN 2224-1744, с.18-22
2014 г.-The state of modern E-learning based training as seen by A.V.Hutorskoy(within his heuristic theory).Новые технологии в образовании.Материалы III Международной научно-практический конференции, Красноярск,Научно-инновационный центр, 8 декабря, 2014г.9 ISBN 78-5-906314-20-8,с.355-369
2014 г.-A more systematic view on project-based training at schools.Интеграция науки и практики в современных условиях.Сборник научных трудов.Издательство „Перо”, Москва, 2014,ISBN 978-5-00086-182-0,с.61-72
2014 г.-The Dalton Technologyin the field of new educational realities.Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, „East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmBH,Vienna, 2014, Juli-August,№ 7-8,ISSN 2310-5593, P.112-119
2014 г.-Alexander.,Hermeneutic grounds for the interpretation of the concept „Instructional Desigh”. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, „East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmBH,Vienna, 2014, march-april ,№2 ,ISSN 2310-5593, P.115-117
2014 г.-Constructivism in the Field in the pedagogical Knowledge(when Interpreting Learning Sistem) .Europeian Science Review, May-Juni, East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmBH,Vienna,ISSN 2310-5577.P.81-85
1989 г.-Рефлексия и професионална квалификация на учителите. Резюмета и доклади от XVII Методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ.ПУ „П.Хилендарски”, 23-24 0.9.1989 г.,с.66-69
Доклади

2005 г.-Психотерапевтичният подход и терапевтични техники в педагогическия процес. Сборник: „Подходи и практики в социалната педагогика”, Пловдив, Издателство на ПУ „П.Хилендарски”,2005, с.84-90
2000г.-Възпитание, авторитет, дисциплина(Education , Authority, Discipline); Education and Discipline, part 1,Сборник: „Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие”.Пловдив, ПУ „П.Хилендарски”,2000, с.119-122
1997 г.-Възпитанието и семейството като субект на функционална подкрепа.Сборник Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски” , 1997, с.81-85
1997 г.-Средства за масова комуникация и процес на обучение( за дидактическата типологизация на текстовете от средствата за масова комуникация. ПУ „П.Хилендарски”, 1997 г.-с.209-214
1993 г.-Рефлексия и обучение( вурху необходимостта от глосарий/тезаурус/ на понятията, образуващи контекста на рефлексията и обучението.Сборник : „Рефлексия, дейност, култура”.Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, кн.2, част2, т.27,1993, с.26-29
1990 г.-Рефлексия и разбиране-дидактически аспекти.Сборник : „Рефлексия, дейност, култура”.Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, кн.2, част2, т.27,1990, с.83-88
1990 г.-Рефлексия и разбиране-дидактически аспекти. Научни трудове на ПУ „П.Хилендарски”, книга 2, част втора-Педагогика и Психология, т.27, 1990, с.83-89

1989 г.-Играта и онтогенетическото развитие на познавателната рефлексия.Резюмета и доклади от XVII Методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ.ПУ „П.Хилендарски”, 23-24 0.9.1989 г.,с.58-62
1989 г.-Рефлексия и професионална квалификация на учителите. Резюмета и доклади от XVII Методическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ.ПУ „П.Хилендарски”, 23-24 0.9.1989 г.,с.66-69
1989 г.-Средства за масова информация и процеса на обучение.В: „Място и роля на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателния процес”.ИПНУ „Анастасия Тошева” , Ст.Загора, юни, 1989,с.209-214

CV

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg