Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

д-р Росица Велева Иванова – Армейкова

Главен асистент

Кабинет: стая 117

Телефон: 032/261-707

Email: rveleva@abv.bg

Приемно време: сряда 11.00 ч. – 13.00 ч.

Научните ми интереси са в областта на сравнителното образование, теория на възпитанието и дидактиката

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми: лекционен курс по основи на педагогиката в първи курс ПУПЧЕ, лекционен курс по сравнително образование в 3-ти курс на специалност педагогика, лекционен курс по сравнително образование в рамките на факултатив при специалност социална педагогика, лекционен курс по педагогика в специалност археология 3-ти курс, лекционен курс по педагогика в специалност психология 3-ти курс  / з.о./, лекционен курс по педагогика при магистри от специалност информатика и информационни технологии в училище.

Изведени дипломанти  от 2013 до 2017 – 32-ма

Участие в научни  проекти: международни, български, изследователска дейност:

Проект BG051РО001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

(от 1 януари 2014 до 3. 12 2015г.)

 

Проект BG051РО001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

(2016 до 2017г.)

 

Проект „Алтернативи в образованието” (1.09 – 21.11 2015г.)

Научен семинар в гр.Истанбул / Турция/ – 19,20 и 21.11.2015г.

 Ръководство на студенти за участие в студентски научни форуми:

 

  1. Образование, общество, личност, 17 май, 2014.

 

     2.Ценности, мотивация и креативност в образованието, май, 2015.

Обучения : международни, български:

Участие в обучение по Activating methods and Socratic dialogue / ноември 2014/ с лектори от Wageningen, Netherland

Дисертации
2013 – Докторант към катедра „Педагогика и психология „ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, защитила дисертация на тема” Съпоставителен анализ на хуманистичните традиции в скандинавския модел на образование и у нас” – доктор по педагогика- 2013 год.
Монографии
Учебници и учебни помагала за студенти
2001г. -Иванова, Р. Нетрадиционна педагогика. В: Педагогика (университетски учебник), под съст. на Пл.Радев. Издателска къща „Хермес“, 2001. ISBN 954-459-890-1. 346-361с.
Иванова Р. Интенционално възпитание. В: Педагогика (университетски учебник), под съст. и научната редакция на Пл.Радев. Издателска къща „Хермес“, Пловдив, 2001. ISBN 954-459-890-1, 78 – 82 с.

2001 г.- Иванова Р. Съдържание на нравственото и гражданското възпитание. В: Педагогика (университетски учебник), под съст. и научната редакция на Пл.Радев. Издателска къща „Хермес“, Пловдив, 2001. ISBN 954-459-890-1, 85 – 92 с.

2001 г. – Иванова Р. Съдържание на естетическото възпитание. В: Педагогика (университетски учебник), под съст. и научната редакция на Пл.Радев. Издателска къща „Хермес“, Пловдив, 2001. ISBN 954-459-890-1, 92 – 95 с.

2005г.- Иванова Р. и Ал.Линков-Възпитанието и семейството като субект на функционална подкрепа. Подходи и практики в социалната педагогика. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, П., 2005, 81-90с. ISBN 954-423-341-5
2005г. – Иванова Р. и Ал.Линков – Психотерапевтичният подход и терапевтични техники в педагогическия процес. Подходи и практики в социалната педагогика. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, П., 2005, 91-97с. ISBN 954-423-341-5
2007 г.- Иванова, Р. Интенционално възпитание. В: Педагогика (университетски учебник), под съст. и научната редакция на Пл.Радев. Издателска къща „Хермес“, Пловдив, 2007. ISBN 954-459-890-1. 70 – 73 с.

2007 г.- Иванова, Р. Теоретични основи на нравственото възпитание. В: Педагогика, под съставителството и научната редакция на Пл.Радев. Издателска къща „Хермес“, 2007. ISBN 954-459-890-1. 81 – 91с.

2014 г. – Иванова Р. Проект за провеждане на текуща практика в начален етап на СОУ. Педагогическата практика като контекст за развитие на професионалните и личностните компетенции на бъдещия педагог. / в съавторство с П.Радев, К.Къндева, Т.Власева и К.Бойкова/. Унив.изд. „П. Хилендарски”, П., 2014, ISBN 978-954-423-895-7
2016 г.- Иванова- Армейкова, Р. Сравнително образование / университетски учебник/. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-133

Статии

1986 г. – Иванова Р. Исторически аспекти на идеята за всестранно и хармонично развитие на личността. В: Научни трудове, т.23, кн.1, 1986 –ППМО, ПУ „Паисий Хилендарски”, П., 193 -196 с.
1987 г. – Иванова Р. (в съавт. С В.Василев, Р.Стаматов и Д.Левтерова).Опит за изграждане на модел за семинарни упражнения. В сб: Формиране и развитие на специалисти с висше образование / резюмета на доклади/, Пловдив, ноември, 1987, 9с.
1988 г. – Иванова Р. и Пл. Радев. Особености на средното образование във Финландия. ПУ”Паисий Хилендарски”, Научни трудове- ППМО, т.25, кн. 2, 1988, 97-103 с.
1989 г. – Иванова Р. и О.Маркова. Към въпроса за усъвършенстване на практическата подготовка в специалност начална училищна педагогика. ПУ” Паисий Хилендарски”, Научни трудове – ППМО, т.26, кн.2, 1989, 203 – 210с.
1989 г. – Иванова Р. Сравнителен анализ на резултатите от индивидуалната изследователска дейност на студентите. Психолого – педагогически проблеми на професионалната подготовка и адаптация на студентите – педагози. ИДУ „Вела Пеева”, Пазарджик, 26-27 май, 1989.
1989 г. – Иванова Р. и Д.Левтерова. Някои особености при самоподготовката на студентите за семинарни упражнения. В сб.: Ролята и мястото на детето, ученика и учителя в учебно – възпитателния процес при условията на научно – техническата революция. ИПКУ „ Стара Загора”, 1-2 юни 1989, 176 – 180.
1989г. – Иванова Р. и О.Маркова. Опит за изграждане на модел за оптимална организация на научно – изследователската работа със студентите. Научно – практическа конференция. ВТУ „Кирил и Методий”, 6 – 7 октомври, 1989.
1989 г. – Иванова Р. и О.Маркова.Обосноваване на някои традиционни форми в научно – изследователската работа на студентите (резюме).В сб.: Научна организация на обучението във ВУЗ, ПУ „Паисий Хилендарски”, П., 1989, 65 с.
1990 г. – Иванова Р. и О.Маркова, Скандинавският модел на образование и някои актуални проблеми на подготовката на учители у нас.Научна организация на обучението във ВУЗ, Пловдив, 22-23 ноември, 1990.
1990 г. – Иванова Р. и О.Маркова. Рефлексивните моменти в самооценката на бъдещата професионална дейност. В: Рефлексия, дейност, култура.Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, кн.2-част 2- Педагогика и психология,т.27, 1990, 101-106с.
1991г. – Иванова Р. Организация и функции на центъра за образование на учители и училищни служители в Норвегия.В: Актуални проблеми на квалификацията на педагогическите кадри. ИПКУ, Стара Загора, 1991, 19-20.
1992 г. – Иванова, Р. и В. Василев. Хуманизмът в теорията и в образователната практика (у нас и в Норвегия) – Отворено образование (опит, изследвания,иновации). Министерство на науката и образованието, С., №4,1992. ISSN 0861-0738. 37 – 46 с.
Тази статия е цитирана на 64 с. в сп. Отворено образование, №4, 1993. Димчо Косев – Операционализиран модел на курс по социална (обществена)грамотност в условията на възпитателното училище – интернат.

1993 г. -Иванова Р. и Ал.Линков. Рефлексия и обучение/ върху необходимостта от глосарий / тезаурус/на понятията, образуващи контекста на рефлексията и обучението/. В: Рефлексия, дейност, култура.ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1993. 26-29с.
1993 г. – Иванова, Р. Върху използването на психотерапевтичния подход от
учителя /в скандинавските страни/. В: Сборник доклади – І част. ХХ научно-методическа конференция по проблемите на обучението във ВУЗ. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1993. 106 – 110 с.

2000 г. – Иванова Р. и Ал. Линков. Възпитание, авторитет, дисциплина. В сб.: Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Сема 2000, Пловдив, ISBN 954 – 8833- 33-6,119 -122 с.

2003 г. – Иванова Р. и Б. Шушнев. Причини за дистанциране от училище на деца с малцинствен произход. В Сб.: Равен шанс за образование и социална интеграция. Пловдив, 2003, 103 – 106с.
2004 г. – Иванова, Р. Относно връзката между феноменалистичния подход и
недирективната педагогика. В: Сборник І ч. Култура и образование-
перспективи. ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2004. 93 – 95 с.

2005 г. – Иванова Р. и Г.Милчев. Психотерапевтичния подход в обучението. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, т. L, кн. 3, 2005 г.
Юбилейна научна конференция “Състояние и проблеми на аграрната наука и образование” , 211 – 214с.
Agricultural University – Plovdiv, Scientific Works, vol. L, book 3, 2005
Jubilee scientific conference “State-of-the-art and problems of agricultural science and education”
2013 г. – Иванова, Р. Хуманистични идеи в образованието – Професионално
образование. Vocational Education, НИОН „Аз Буки“, София, година ХV,№2, 2013. ISSN 1314-555Х. 178 – 182с.

2013 г. – Иванова, Р. Относно качественото професионално образование в Дания .Професионално образование, година XV, книжка 6, 2013
Vocational Education, Volume 15, Number 6, 2013, 505 -514,
2015 г. – Иванова Р. Относно организацията и провеждането на пред дипломната практика на студентите от специалност педагогика. В сб.:Образование, общество, личност. Университетско издателство”Паисий хилендарски”, П, 2015, 324 – 334с. ISBN 978 – 619 – 202 -032 -3
2015 г. – Иванова Р. Относно същността и разновидностите на алтернативното образование. В сб.: Образование, развитие, изкуство. Университетско издателство „Паисий хилендарски”, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-076-7, 30-40с.

2016 г. – Р.Иванова. Относно рефлексивните умения и компетентности на учителя.Strategies for Policy in Science and Education, Volume 24, Number 3,2016, 317-328c.ISSN 1314 -8575
2016 г. – Р.Иванова.Относно професионалното образование в Швеция.В Сб.:Алтернативи в образованието.Университетско издателство „ Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016, ISBN 978 -619-202 -157 -7
Цитирания
1993г. – Иванова, Р. и В. Василев. Хуманизмът в теорията и в образователната практика (у нас и в Норвегия) – Отворено образование (опит, изследвания,иновации). Министерство на науката и образованието, С., №4,1992. ISSN 0861-0738. 37 – 46 с.
Тази статия е цитирана на 64 с. в сп. Отворено образование, №4, 1993. Димчо Косев – Операционализиран модел на курс по социална (обществена)грамотност в условията на възпитателното училище – интернат.

1996 г. – Цитирана в книгата на Любен Десев. Педагогическа психология. С., АСКОНИ – ИЗДАТ, 1996, 96с.
2006 г. – Цитирана в книгата на В.Василев. Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. Макрос, Пловдив, 2006, ISBN10-954-561-195-2, ISBN13-978-954-195-7, 274с.
2015 г. – Ivanova, R. (2015). Otnosno sushnostta i raznovidnostite na alternativnoto obrazovanie. V: Obrazovanie, razvitie, izkustvo. Sbornik statii na prepodavateli ot konferenzia na Pedagogiceski fakultet. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisii Hilendarski„ [Иванова, Р. (2015). Относно същността и разновидностите на алтернативното образование. В: Образование, развитие, изкуство. Сборник статии на преподаватели от конференция на Педагогическия факултет. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”].

CV

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg