Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

д-р Иван Василев Тричков

Главен асистент

Кабинет: стая 112

Телефон: 032/261-708

Email: trichkov.ivan@gmail.com

Приемно време: понеделник 13.30 ч. – 15.00 ч.

Иван Василев Тричков – главен асистент, доктор към катедра „Педагогика и управление на образованието“

Научни интереси – Специална психология, Клинична психология Специална педагогика

Лекционни курсове в бакалавърски програми – Психология на деца със СОП, Психодиагностика, Интеграция на деца и ученици със СОП, Поведенчески и емоционални разстройства и др.

Лекционни курсове в магистърски програми – Превантивна работа с лица с увреждания, Интеграция на деца със СОП, Особености на обучението при хиперактивни деца, Благополучие и самоопределяне при комуникативни нарушения и др.

Изведени дипломанти – около 25-30 дипломанти.

Участие в международни и национални проекти

 1. Професионална квалификация по интеркултурно образование за университетски преподаватели, експерти, от РИО на МОН, директори на училища и учители” 2007 -финансиран от Европейски социален фонд „Развитие н човешките   ресурси”     (Договор BG051PO001/07/4.1-01/93).
 2. ДТК 02. 08. 2009г. Персонална и  национална идентичност и социална среда
  финансиран от ОХН – фонд Научни   изследвания МОМН
 1. ДМУ 03/47 „Социално благополучие, приобщаващо образование и социална интеграция – съвременни аспекти на качеството на образованието” към Фонд Научни изследвания”
 2. Проект № BG051POОО1 – 3.3.07-0002 “Студентски практики”
 1. Проект № BG051POOO1-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”.
 2. Проект № BG05M2OP001-2.002-0001 З – „Студентски практики:“ – участник в проекта

Обучения – международни и български  – да

 1. Специализация по криминалистика, социална рехабилитация, реинтеграция – Варшава, септември 2010
 2. Едногодишна специализация „Интеркултурно образование” –

ЮЗУ „Неофит Рилски” – 2009-2010г.

ДИСЕРТАЦИИ: През 2012г. защитил дисертация на тема: „Емпатията в структурата на социалните умения при хиперактивни деца“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ – ПФ, доктор по СПЕЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Учебни помагала за студенти: 2016г. Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив. (2016). Стратегии за работа с деца и ученици със специални образователни потребности – Пловдив, ISBN 978-619-202-201-3

СТАТИИ

 1. Тричков Ив. (2011) „Съпричастността и емоционалната подкрепа в семейните отношения – фактор за изграждането на самоидентичността при подрастващите” – Сборник Персонална и национална идентичност и социална среда –II част изд. Паисий Хилендарски – гр. Пловдив; ISBN 978-954-423-698-4
 1. Тричков Ив. (2011) „Семейството и ролята му за приобщаване на деца с ХАДВ” – Сборник Социализация, том I, – университетско издателство „Паисий Хилендарски” , Пловдив, ISBN 978-954-423-785-1
 1. Тричков Ив. (2011) „Емпатия, социални умения, социализация при хиперактивни деца” – Сборник Социализация, том II, – университетско издателство „Паисий Хилендарски”,  Пловдив, ISBN 978-954-423-786-8

4.Тричков Ив. (2012) „Развитие на социалните умения при синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието” Списание Специална Педагогика – София, юни, ISSN 1310-7003

 1. Тричков Ив.” Ролята на емпатията и съпричастността в структурата на възпитанието и отношенията между деца и родители” Сборник социално благополучие, качество на образованието и социална интеграция – изследвания и резултати; Пловдив 2012- университетско издателство ‘Паисий Хилендарски’ ISBN 978-954-423-815-5
 1. Тричков Ив. (2012) „Терапевтични стратегии и подходи повишаващи шанса за социализация на деца със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието” Социално благополучие, приобщаващо образование и социална интеграция – съвременни аспекти на качеството на образованието – университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012; ISBN978-954-423758-5
 2. Тричков Ив. (2013) “Малко повече за спецификите, свързани с развитието и изграждането на етническата идентичност” – Сборник Персонална и национална идентичност и социална среда – университетско издателство „Паисий Хилендарски” – Пловдив, 2013г. ISBN 978-954-423-853-7

8.Тричков Ив. (2013) „Себеприемането и самооценката като аспект на психичното благополучие при подрастващите” – Сборник Благополучието – в контекста на социалната идентичност – университетско издателство „Паисий Хилендарски” – Пловдив, 2013г. ISBN 978-954-423-852-0

 1. Тричков Ив., Сивакова В (2013) „ Персонална идентичност и удовлетвореност при деца с умствена изостаналост“ – Сборник Персонална и национална идентичност и социална среда – университетско издателство „Паисий Хилендарски” – Пловдив, 2013г. ISBN 978-954-423-863-6
 2. Тричков. Ив. (2014) „Перспективи в развитието на специалното образование” – Перспективи в образованието – УИ „Паисий Хилендарски” – Пловдив, ISBN 978-954-423-942-8
 1. Тричков. Ив. (2015) „Особености на интеграцията при деца и ученици със специални образователни потребности“ – сборник Образование, общество, личност – УИ „Паисий Хилендарски” – Пловдив, ISBN978-619-202-032-3
 1. Тричков Ив. (2015) „Професията ресурсен учител – условие за качество на интегрираното образование“ – СБОРНИК Образование, развитие, изкуство – УИ „Паисий Хилендарски“ –. ISBN 978-619-202-076-7

 

 1. Тричков Ив. (2015) „Социални нагласи на масовия учител към интеграцията и приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности“ – сборник Предизвикателствата на приобщаващото образование – УИ „Паисий Хилендарски“; ISBN 978-954-423-994-7
 1. Тричков Ив.(2016) Същност и специфики на опозиционно-предизвикателното разстройство – условия и предизпозиции, оказващи влияние върху поведението“ – Сборник Иновации и компетентности в образованието – УИ „П. Хилендарски“ – 2016; ISBN 978-619-202-178-8

 

НАУЧНИ СТАТИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ

 1. Triczkow, Iw. (2011) „О некаторьiх аспектах рискового отношения семьи к гиперактивности – Zagrozenia dzieci I mlodziezy we wspolczesnym spoleczenstwie“  Седльце, 2011  ISBN 978-83-923-929-1-0

 

 1. Triczkow, Iw. (2013) „Развитие социальных навыков у подростков – фактор адаптации в социальную среду – Oбразование в созданию современной действительности“. Возможности и ограничения – TOM I – Седльце 2013; ISBN978-83-936635-0-7
 1. Trichkov Iv.(2013) „ Empathy in children with hyperactivity syndrome with attention deficit“ – Trakia Journal of Sciences,11, number 3, ISSN 1313-7069
 1. Тричков Ив. (2016) „Условия и факторы для развития национальной идентичности у подростков“ – сборник NOWE HORYZONTY W EDUKACJI DZIECI, MLODZIEZY I DOROSLYCH – Siedlce – ISBN 978 -83-941235-6-7
 2. Тричков Ив.(2016) „CONDITIONS AND FACTORS AFFECTING EMOTIONALITY AND EMOTIONAL WELLBEING IN ADOLESCENTS“  – под печат

ДОКЛАДИ:

 1. Научно-практическа конференция „Zagrozenia dzieci I mlodziezy we wspolczesnym spoleczenstwie” – 2011, проведена в Полша с доклад на тема „О некаторьiх аспектах рискового отношения семьи к гиперактивности”.
 2. Научно-практическа конференция “Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения” проведена в Полша,  Седльце, 2013 – с доклад на тема:  „Развитие социальных навыков у подростков – фактор адаптации в социальную среду”
 3. Конференция на Педагогическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Образование, общество, личност“ – с доклад на тема: „Перспективи в развитието на специалното образование“ – Боровец, 2014г.
 4. Kонференция на Педагогическия Конференция факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Образование, развитие , изкуство“ с доклад на тема: Професията ресурсен учител – условие за качество на интегрираното образование“ – Пловдив, 2015г.
 5. Международна научно-практическа конференция “Edukacja w kreowaniu wspollczesnej rzeczywistosci – mozliwosci I ograniczenia – с доклад на тема – „Условия и факторы для развития национальной идентичности у подростков“. – Полша, Седьлце -2016г.
 6. Интердисциплинарна научна конференция „Иновации и компетентности в образованието“ – с доклад на тема: Същност и специфики на опозиционно-предизвикателното разстройство – условия и предизпозиции, оказващи влияние върху поведението“ – Пловдив, 2016г.
 1. Международна научно-практическа конференция “EDUKACION AND RESEARCH ACROSS TIME AND SPACE” – с доклад на тема – „CONDITIONS AND FACTORS AFFECTING EMOTIONALITY AND EMOTIONAL WELLBEING IN ADOLESCENTSПроведена в Битоля, Македония- 6-7.X. 2016г.

 

Цитирания

Тричков Ив. (2012) „Развитие на социалните умения при синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието” Списание Специална Педагогика – София, юни 2012 ISSN 1310-7003

Цитиран в:Траянова Цв. (2016)„Ролята на играта за деца със синдром  на хиперактивност с дефицит на вниманието“ – Сборник  – Детето и съвременния свят , Пловдив 2016,  ISBN 978-619-202-167-2

CV

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg