По проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“,
подновява се приемът на договори от студенти всеки вторник от 10:00 до 12:00 в кабинет 215.

С пожелания за здраве,