Изберете страница

За втори път в историята на докторантското училище на Педагогическия факултет обучението по трите задължителни дисциплини за всички наши докторанти се проведе синхронно в електронна среда от разстояние. Ръководството на Педагогическия факултет, както и утвърдените лектори по трите задължителни дисциплини, направиха всичко възможно обучението да предложи нужните знания за бъдещата научно-творческа дейност на нашите млади учени и да ги окуражи и мотивира в нелекия път на изследователя.
Семинарът беше открит от Декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова.
Задължителната дисциплина за докторантите, която е планирана за първата година от тяхното научното израстване, е: Методология и методи на научните изследвания, с лектор – доц. д-р Николинка Атанасова.
Чрез тази дисциплина се цели осигуряване на качествена подготовка на докторантите за успешно планиране, реализиране и финализиране на научните им изследвания.
Основните акценти в проведеното обучение бяха свързани с разкриване спецификата на научното изследване като форма на научното познание, имащо определена структура. Докторантите бяха запознати с богат набор от теоретични и емпирични методи за реализиране на изследвания в различни научни области. Обучението беше под формата на семинар-тренинг, където докторантите имаха възможността да формулират примери за дизайн на своите изследвания, включващ обект, предмет, цел, задачи, хипотези, организация и методика на изследването. Специално внимание беше отделено на научната новост, като резултат от цялостната изследователска работа на докторанта.
Задължителна дисциплина за докторантите, която е планирана за втората година от тяхното научното израстване, е: Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни изследвания,
с лектор – проф. д.п.н. Валентина Маргаритова.
Дисциплината дава информация за събирането и обработването на статистически данни, изследване на зависимости на масови явления и проверка на хипотези на база на емпирични данни за статистически анализ и прогноза.
Третата задължителна дисциплина, планирана за втората година от развитието на докторантите, е: Чужд език за използване на специализирана литература, с лектор – доц. д-р Хилда Терлемезян
Дисциплината е насочена към докторантите, които свободно ползват чужда литература и имат амбициите да участват в международни научни форуми. Затова и основните акценти в курса са насочени към структурирането на научни статии и резюметата към тях, формулиране на ясни и съдържателни заглавия, насочени към международната колегия, и различните стилове на цитиране.
Снимки от тържественото откриване на докторантския семинар и от виртуалните класни стаи можете да видите ТУК .

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова