Изберете страница

Докторантският семинар се организира ежегодно от Докторантското училище и Декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова в изпълнение на Рамковия учебен план. Проведеното обучение на 16 новозачислени докторанти по дисциплините е предвидено в индивидуалните им планове и дава възможност за качествено и стойностно разработване на научните им трудове: структуриране, точен изказ, интерпретиране на данните и анализ. Тези дисциплини се утвърдиха като необходими в подготовката на докторантите за тяхната научно-изследователска работа. Възникваха и дискусии, в които пролича интересът и мотивираността на най-младата академична общност. Те способстват за създаване на общност от млади учени, които да си сътрудничат.

Задължителните дисциплини, които изучаваха докторантите са:

  • Методология и методи на научните изследвания

 Лектор: доц. д-р Николинка Атанасова

Обучението по тази дисциплина е фундаментално. То съдейства за създаването на дисертационни трудове с високо качество и научна стойност. Последователно се разкриват основните дефиниции за наука и научни изследвания. Представя се алгоритъм на планирането, разработването и описанието на научното изследване и структурирането на дисертационния труд. Процесът на обучение се осъществява фронтално и в малки групи, като се реализират предимно интерактивни методи, сред които са: дискусията, брейнстормингът, казусът и SWOT – анализът.

  • Академично писане

Лектор: доц. д-р Хилда Терлемезян

Дисциплината е насочена към разкриване на същността и функциите на академичното писане и особеностите му при подготовката, написването и редактирането на научни статии и научни доклади в списания, сборници и електронни списания. Представят се стандарти в академичното писане при съставяне и оформяне на библиография и при цитиране в научни публикации.

Курсът е с теоретико-практическа насоченост, включва както лекции, така и практически задачи, по време на които докторантите имат възможност да приложат натрупаните знания и да формират умения за редактиране на свои и чужди научни текстове, да различават различни стилове на цитиране и да ги прилагат.

  • Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни изследвания

Лектор: проф. д.п.н. Валентина Маргаритова

Дисциплината въвежда докторантите в използването на статистическите методи за обработка на данни в научни изследвания, свързани със събиране, обработване, описание и анализа на статистически данни и графичното им онагледяване. Показва как чрез изследване на зависимости и анализ на причините за дадено състояние, даден процес може да се управлява, и да се извършва прогноза. С изследване влиянието на факторите, от които зависи дадено явление, те могат да се подредят по степен на важност, което подпомага вземането на управленски решения. Въздействайки на факторите, явленията могат да се насочват в желана посока. Проверката на хипотези на база на емпирични данни позволява доказването на ефективността на прилаганата методика чрез откриване на статистически различими разлики в резултатите. Данните се обработват с Excel. Докторантският семинар е ценен за докторантите с дискусиите, които възникват при разглежданите теми, с това, че всеки обогатява своята област на изследвания с търсенията и вдъхновението на колегите си.