За първи път в историята на докторантското училище на Педагогическия факултет обучението по трите задължителни дисциплини за всички наши докторанти се проведе в онлайн режим. Това бе продиктувано от въведените противоепидемични мерки, както и от здравия разум. Въпреки наложените ограничения ръководството на Факултета, както и утвърдените лектори по трите задължителни дисциплини, направиха всичко възможно обучението да предложи нужните знания за бъдещата научно-творческа дейност на нашите млади учени и да ги окуражи и мотивира в нелекия път на изследователя.

Семинарът беше открит от Декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова.

Задължителната дисциплина за докторантите, която е планирана за първата година от тяхното научното израстване, е:

  • Методология и методи на научните изследвания
    Лектор – доц. д-р Николинка Атанасова

Дисциплината въвежда докторантите в основните дефиниции за наука и научните изследвания, представя алгоритъма на планирането, разработването и описанието на научното изследване и структурирането на дисертационния труд.
Тази дисциплина е базисна и дава изключително здрави основи, върху които те биха могли да планират бъдещото си научно изследване.

Задължителна дисциплина за докторантите, която е планирана за втората година от тяхното научното израстване, е:

  • Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни изследвания
    Лектор проф. д.п.н. Валентина Маргаритова

Дисциплината дава информация за събирането и обработването на статистически данни, изследване на зависимости на масови явления и проверка на хипотези на база на емпирични данни за статистически анализ и прогноза.

Третата задължителна дисциплина, планирана за втората година от развитието на докторантите, е:

  • Чужд език за използване на специализирана литература
    Лектор – доц. д-р Хилда Терлемезян

Дисциплината е насочена към докторантите, които свободно ползват чужда литература и имат амбициите да участват в международни научни форуми. Затова и основните акценти в курса са насочени към структурирането на научни статии и резюметата към тях, формулиране на ясни и съдържателни заглавия, насочени към международната колегия, и различните стилове на цитиране.

Снимки от тържественото откриване на докторантския семинар и от виртуалните класни стаи можете да видите ТУК.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова