На 15 декември в Нова сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски се проведе информационна среща на студентите от специалностите „Социални дейности“, “Специална педагогика“ и „Социална педагогика“ на Педагогическия факултет с г-н Георги Титюков – заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ на община Пловдив и г-жа Веселина Ботева – директор на дирекция „Социална политика“ в община Пловдив. На срещата бяха представени най-важните социални услуги, управлявани от общината, и проектите за развитие на нови социални институции като възможност за бъдеща професионална реализация на студентите от факултета. Проведена бе активна дискусия, в която студентите поставиха редица въпроси относно политиката на общината за бъдещото развитие на услугите за деца и възрастни, за конкретните възможности за провеждане на практическо обучение и за стартиране на кариера в сферата на социалната работа в управляваните от община Пловдив услуги. Обсъдени бяха конкретни предложения за активизиране на сътрудничеството между Педагогическия факултет и дирекция „Социална политика“ в община Пловдив за подкрепа на трудова реализация на студентите от посочените специалности.