Музика

Педагогически факултет

д-р Мариана Василева Митева

Главен асистент

Кабинет: стая 513

Телефон: 032/261-729

Email: marim1955@abv.bg

Приемно време

Преподавател по Полифония и Джаз-хармония в бакалавърски и магистърски програми.

Курсове и лекции в бакалавърски програми – Полифония; Полифонични техники; Джаз-хармония; Инструментален съпровод; Обучение по музика;Специален предмет – акордеон и обой; Методика на обучението по акордеон; Методика на обучението по духови инструменти; Методика на обучението по музика – хоспитиране.
Курсове и лекции в магистърски програми – Акордеон; Камерна музика;
В периода 2010/2017г. съм организирала над 20 тематични и полифонични концерта и матинета в ПУ и над 15 концерта със студенти в СОУ и ДГ; Участия в жури на Национален музикален конкурс „Милчо Петров“, жури на ежегодна теоретична полифонична лектория и жури на конкурса „Ветринци пее“. Участия в редколегия на Съюза на учените в България (СУБ) и в Редакционен съвет на СУБ.
Имам издадени 25 научни статии в сборници на СУБ и Университетско издание ПУ „ Паисий Хилендарски”.
През 2014г. защитих дисертационен труд на тема „ Развитие на полифоничната линия в българската концертна и инструктивна литература за акордеон”.
Член съм на СУБ.

2017г. – Митева, М.„ Проблематика на запазване на инструменталната барокова звукова и интерпретационна автентичност на акордеонната транскрипция“,сб. Научни трудове на Съюза на учените в България, том 3,с. 262 – 265, ISSN 2534-9368

2017г. -Митева, М.,Ж. Каратабанов, Ж.Танева,„Развитие на усета за многоглас в начален етап на обучението по солфеж сб. Научни трудове на Съюза на учените в България, том 3,с. 258 – 261, ISSN 2534-9368

2017г. -Митева, М.,Ж. Каратабанов, Ж.Танева „Специфика на началното ансамблово обучение по класическа китара“ сб. Научни трудове на Съюза на учените в България, том 3,с. 255 – 257, ISSN 2534-9368

2016г. – Митева, М.„Генезис на бароковата полифонична транскрипция за акордеон“сб. доклади от „Интердисциплинарна научна конференция на тема Иновации и компетентности в образованието“, с.370 -377, ISSN 978-619-202-178-8

2016г. -Митева, М.,Ж. Каратабанов „За някой проблеми в началното обучение по класическа китара“, сб. Научни трудове на Съюза на учените в България, том 2,с. 221 – 223, ISSN 1311-9400

2016г. -Митева, М.„Конструктивното развитие на акордеона – фактор при транскрибиране на бароковата музика“ сб. Научни трудове на Съюза на учените в България, том 2,с. 213 – 216, ISSN 1311-9400

2016г. -Митева, М. „Бароковата полифонична транскрипция при III и IV период от развитието на концертната литература за акордеон“ сб. Научни трудове на Съюза на учените в България, том 3, ISSN 1311-9400

2015г. – Митева, М. – „Специфика на отразяване на изпълнение на октавовия интервал в транскрипциите за акордеон на органните и клавесинни пиеси от епохата на Барока”,сб. „Статии на преподаватели от конференцията на Педагогическия факултет, с. 54 – 61, ISBN 978 – 619 – 202 – 077 – 4
2015г. -Митева, М.- „Специфични фактурни особености и изпълнителска проблематика на Първата българска полифонична сюита за акордеон“,сб. „Статии на преподаватели от Интердисциплинарен научен форум, с. 285 – 293, ISBN 978 – 619 – 202 – 032 – 3

2015г. – Митева, М. – „Полифонични транскрипции за акордеон през IV период от развитието на българската акордеонна литература.“,сб. научни трудове на СУБ, том I, 2015

2015г. – Митева, М. – „Тенденции на полифоничното фактурно развитие в съвременния български репертоар за акордеон“,научни трудове на СУБ, том I, 2015

Статии от международни конференции

2015г. – Митева, М., Ж.Каратабанов, Ж. Танева – „Фактурна специфика и изпълнителска проблематика на VI сюита за соло виолончело на Й. С. Бах“, сб. Научни трудове от VI международна конференция на младите учени,том XVII, с.350 – 353 ISSN 1311-9192

2015г. – Митева, М., Ж.Каратабанов, Ж. Танева – „Особености на полифоничните похвати в „Добре темперирано пиано” – I част на Й. С. Бах, сб. Научни трудове от VI международна конференция на младите учени,том XVII, с.354 – 356 ISSN 1311-9192

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg