Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова

Кабинет: стая 203

Телефон: 032/261-796

Email: janajankova57@abv.bg

Приемно време: вторник 09.00 ч. – 10.30 ч.

 • научни интереси – приобщаващо образование, помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, ресурсно подпомагане в приобщаващото образование, екологично образование на деца и ученици със специални образователни потребности
 • Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми – Въвеждане в специалността, Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, Педагогика за лица с умствена изостаналост (интелектуални затруднения)
 • Изведени дипломанти/докторанти – изведен един докторант по специална педагогика Мария Димитрова; дипломанти – много
 • Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност
 • Ръководител на проект „Компетентности на приобщаващия учител в общообразователната среда“ МУ15-ПФ-011/23.04.2015 Фонд “НИ” на ПУ
 • Участие в проект „Приобщаващо образование“ НИ 13 ПФ 012/2013, ПУ„ Паисий Хилендарски» фонд Научи изследвания;
 • Участие в проект „Психично благополучие на хората в третата възраст и хора със специални потребности“ НИ 11 ПФ 0011/2011, ПУ„ Паисий Хилендарски“ фонд Научи изследвания;
 • Ръководител на проект “Създаване и апробиране на методика за оценяване на необходимостта от помощни средства и технологии при деца и ученици със специални образователни потребности”, научен проект, финансиран от Тракийски университет – Стара Загора, 2010 -2011 г.;
 • Членство в международни и български професионални съюзи и организации
 • Член на Съюза на Учените в България;
 • Член на професорите от славянските страни

 

 • Обучения – международни, български. Награди

 

2016 г. обучителен семинар „Добри практики при осигуряване на приобщаваща среда за студенти със специфични потребности“, Пловдив, издаден сертификат

2013 г.  – обучителен семинар „ Sensory ideas on a budget”, Gertificate of  attendance, London

2013 г.  – обучителен семинар „Does messy handwriting matter?”, Gertificate of  attendance, London

2013 г.  – обучителен семинар „Inspire science: attention –grabbing activities to engage and inspire pupils with SEN”, Gertificate of  attendance, London

2013 г.  – обучителен семинар „ No money for classroom support? Effective differentiation for the student with autistic spectrum disorder’, Gertificate of  attendance, London

2012 г. – участие в обучение на тема ”Арт техники за индивидуално развитие”, Национална асоциация на ресурсните учители, Стара Загора, издаден сертификат;

2011 г. – участие в обучение за обучители в областта на образование за развитие по проект ”Да учим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование”, организиран от Център за приобщаващо образование, София,  издаден сертификат

Дисертации

1998 г. докторант в Тракийски университет, защитена дисертация на тема „Екологичното обучение и възпитание в свободноизбираемата подготовка 5.-7. Клас на помощното училище, 2003 г. доктор по специална педагогика

2015 г. открита процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“, професионална направление Педагогика (Специална педагогика). Защитена дисертация на тема „Помощни средства  и технологии за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в професионалната подготовка на ресурсните учители“, 2016 г. доктор на науките

Монографии

Янкова, Ж. Помощни средства  и технолгии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, 2016, ISBN 978-619-90246-2-1

Учебници и учебни помагала за студенти

Левтерова, Д. Ж. Атанасова, Ив. Тричков. Стратегии за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, Пл. 2016,  ISBN 978-619-202-201-3

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище

Янкова, Жана, Е. Йовчева. Човекът и природата в света на геометрията. Стара Загора, Университетско издание, Стара Загора: Университетско издание, Тракийски университет, ДИПКУ, 2014, ISBN 978-954-691-075-2

Статии

Янкова, Ж. Ресурсният учител в условията на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в приобщаващата среда В. Единни в многообразието, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2016, ISBN 978-619-202-193-1

Янкова, Ж. Професионалната подготовка на бъдещия педагог за работа в приобщаваща образователна среда В: Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета Том втори. Китен, 2016. ISBN 978-954-490-477-7

Янкова, Жана. Професионалната подготовка на ресурсните учители за въвеждане на помощни средства и технологии в обучението на ученици със специални образователни потребности. В: Предизвикателства на приобщаващото образование, Пловдив: Университетско издание ”Паисий Хилендарски”, 2015, ISBN 978-954-423-994-7

Yankova, Zh. Acquiring qualifications by general and special educators for inclusive education of special needws students. Monografie nr 148, 2014, PL ISSN 2038-4179

Янкова, Ж. Квалификация на ресурсния учител за въвеждане на помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици с умствена изостаналост. Педагогически форум,2., 2014

Янкова, Ж. Подкрепящата среда в обучението на студенти със специални потребности. В: Сб. Благополучието в контекста на социалната индентичност. Университетско издателство, Пл., 2013, ISBN 978-954-423-852-0

Янкова, Жана Атанасова. От интегрирано обучение към приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности. – В: Сб. Приобщаващо образование (сборник с научни доклади), Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-896

Доклади

2016 г. Участие в научна конференция „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование”, 06-09.2016 г. гр. Китен

2016 г. Участие в кръгла маса  тема ”Ефективност и мултидисциплинарност в приобщаващото образование”, 17.06.2016 г., Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

2015 г. Участие в научна конференция „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование”, 06-09.2015 г. гр. Китен

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

Иван Василев Капурдов, рецензия на дисертационен труд на тема „Модел за интегриране на съдържателни ресурси при формирането на афективни умения в обучението по биология“ 08.06.2015 г. СУ

Емануела Стоилова, становище на дисертационен труд на   тема:  Методи и средства за оценяване на комуникацията в обучението на невербални зрително затруднени ученици с множество увреждания, 27.05.2015 г. СУ

Лиляна Иванова Чобанова, становище на дисертационен труд на   тема Кодиране и декодиране на фигуративния език при дислексия и дискалкулия, 27.05. 2016 г. ПУ

Надя Росенова Танева, становище на дисертационен труд на тема: Социална интеграция и социално подпомагане на хора с увреждания, 01.06. 2016 г. ПУ

Мария Иванова  Димитрова, становище на дисертационен труд на тема: Ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности, включени в общообразователната среда, 01.09.2016 г. ПУ

Албена Володева Игнатова,  становище на дисертационен труд на тема:  Поведенчески и образователни аспекти на диференциалната диагноза между дефицит на вниманието/хиперактивност и дислексия, 07.09.2016 г. ПУ

Гергана Кирилова Събева, становище за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски“, 31.10. 2016 г.

Цитирания

Калоян Дамянов, Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на деца и ученици със специални образователни потребности, дисертационен труд, 2013

Калоян Дамянов Съвместното преподаване като елемент на подкрепящата среда в обучението на деца със специални образователни потребности, сб. „Педагогически форум“, 2/2013

Цветомира Ангелова, Включване на деца и ученици с атипично развитие в общообразователната среда, сб. „Образование, подходи, технологии”,  2013

Иван Тричков, Перспективи на специалното образование. Сб. „Перспективи в образование“, 2014

Калоян Дамянов, Образователно и социално включване на ученици с умствена изостаналост и множество увреждания, монография, 2014

Капка Солакова, Педагогическото образование в сферата на изкуството, Пл, 2015

Иван Тричков, Особености на интеграцията при деца и ученици със специални образователни потребности. Сб. „Образование, общество, личност“, 2015

Иван Тричков, Професията ресурсен учител-условие за качество на интегрираното образование, сб. „Образование, развитие  изкуство“, 2015

Мария Димитрова, Ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности, включени в общообразователната среда, дисертация, 2016

Мария Димитрова, Нагласи към ресурсното подпомагане на ученици със специални образователни потребности на интегрирано обучение. Сборник „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование” – втора книга, том 2, Изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово, ISBN 978-954-490-404-3, стр. 476- 481

Цветомира Ангелова,  Психологически аспекти във включването на деца с атипично развитие в образователния процес, сб. „Единни в многообразието“, 2016

 

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg