Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов

гост – преподавател

Кабинет: стая 320

Телефон: 032/261-814

Email: eduman@abv.bg

Приемно време

Докторът на педагогическите науки Пламен Радев е професор в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Бил е 10 г. декан на факултета, а сега е председател на неговото Общо събрание и ръководител на катедра „Педагогика и управление на образованието“, Автор е на над 50 монографии, учебници и учебни помагала в областта на научните му интереси и професионалната преподавателска дейност – дидактика, теория на възпитанието, философия на образованието, мениджмънт  на образованието, история на образованието.

 

Катедра Педагогика и управление на образованието, професор по педагогика

– Ръководни длъжности

Ръководител на катедра „Педагогика и управление на образованието“

Председател на Общото събрание на Педагогически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски”

Член на Академичния съвет

Научни интереси –

Дидактика и теория на възпитанието

История на образовнието и педагогическите учения

Доцимология и тестология

Философия на образованието

Качество на образованието

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми

. Преподавани дисциплини в в ОКС Бакалавър

„Педагогика“ на специалностите от Филологически факултет

„Педагогика“ на III курс, специалност Психология към Педагогически факултет

Преподавани учебни дисциплини в ОКС Магистър,

„Философия на образованието“ в специалност Образователен мениджмънт

„Образователен мениджмънт“ в специалност Образователен мениджмънт

„Стратегически мениджмънт в образованието“ в специалност Образователен мениджмънт

„Мениджмънт на качеството на образованието“ в специалност Образователен мениджмънт

„Алтернативни интервенционни стратегии при деца с езиково-говорни нарушения“ в специалност „Комуникативни нарушения на развитието“

– Изведени дипломанти/докторанти

Над 60 дипломанта бакалаври и магистри

– защитили докторанта

Д-р Христина Григорова, д-р Бистра Пощова-Николаева, д-р Елеонора Лилова

– научен ръководител на докторантите

Ясена Христова, Марияна Бизова-Георгиева, Димка Иванова, Красимира Благоева

– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност

1999–2001 г. “Разработване и внедряване на междууниверситетска

програма за ОКС “Магистър по образователен мениджмънт” с

европейско културно измерение, фондация “Отворено

общество” – член на екипа

2002 г. Междууниверситетски българо-холандски проект

“Трансформация на управлението на образованието

в България” – координатор за ПУ

2003 г. VIRTUAL INCUBATOR FOR PREQUALIFICATION INTO

RESOURCE TUTORS FOR DISABLED PEOPLE LEONARDO DA

VINCI PILOT PROJECT BG/03/B/P/PP-166034

2004 г. “Изграждане на информационна система на Педагогически факултет” фонд Научни изследвания МОН – ръководител на проекта

2005 г. “Актуални методи, средства и технологии в обучението на лица с увреждания” – фонд Научни изследвания ОХН – МОН

Проект: По-добри учители, по-качествено образование; 2014 – 2015 г.

Фондация Америка за България, Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” / Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” , BankStreet College of Education, New York

Позиция: член на екипа

Проект: По-добри учители, по-качествено образование; 2014 – 2015 г.

Фондация Америка за България, Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” / Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” , BankStreet College of Education, New York

Позиция: член на екипа

Проект A New Way for New Talents in Teaching 2016-2019,

Erasmus+ Programme

Позиция: координатор

2017 г.“Иновативна образователна среда“ № ФП17-ПФ-007

– Участие в редколегии на международни и български списания

Членство в професионални и научни организации и съюзи:
Съюза на Учените в България
Международен Университетски Институт за Развитие
и Управление на Образованието – INTERAULA

Член на редколегията на списание „Педагогика“

– Обучения – международни, български. Награди

2002 г. Специализация по образователен мениджмънт в Холандия,

Университет на Амстердам с профил мениджмънт на качеството

на образование

2000 г. Доктор на педагогическите науки

1985 г. Доктор по педагогика

1984 г. Специализация в Москва и Санкт Петербург

1972 – 1976 – СУ “Св. Климент Охридски”

Магистър по Педагогика

МОНОГРАФИИ

2013 г. Пламен Радев , Пламен Легкоступ, Албена Александрова, „Училищна педагогика”, изд. Фабер – В. Търново 2013, ISBN. 978-954-400-976-2

2014 г Пламен Радев, Албена Александрова Ръководство за докторанти в ПФ на ПУ „П. Хилендарски”; Университетско издателство ‘П. Хилендарски” , 2014, ISBN. 978-954-423-925-

2015 г. Пламен Радев, Албена Александрова, Мениджмънт на училището като организация, изд. Изкуства, София, 2015 ISBN. 978-619-7243-01-7

Пламен Радев, Албена Александрова, История на образованието изд. Fast print books 7, Пловдив 2015 ISBN. 978-619-7034-64-6

Пламен Радев, Албена Александрова, История на образованието в България, изд. Fast print books 7, Пловдив 2015 ISBN. 978-619-7034-67-7

Пламен Радев, Обща дидактика, Fast print books 7, Пловдив 2015 ISBN. 978-0119-7034-52-3

2016 г. Пламен Радев, Кратка дидактика, изд. Fast print books 7, Пловдив 2016 ISBN. 978-619-7034-73-8

Пламен Радев, Педагогика на средното училище, изд. Fast print books 7, Пловдив 2016 ISBN. 678-619-7312-28-7

Пламен Радев, Албена Александрова, Помагало за държавен изпит по педагогика и психология За студенти от професионалните направления 1.2. Педагогика 1.3. Педагогика на обучението по…, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2016 ISBN 978-619-202-089-7 стр. 5-105

ДОКЛАДИ В НАУЧНИ ФОРУМИ

2016 г. Пламен Радев , Професионална компетентност на учителите, Иновации и компетентности в образованието, Интердисциплинарен научен форум, Сборник статии на преподаватели. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2016 ISBN. 978-619-202-178-8

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Радев, Пл., Конструктивистка дидактика, Пловдив, 2010
 2. Радев, Пл., Ал. Александрова. История на българското образование. Пловдив, 2012 /монография/
 3. Радев, Пл., Пл. Легкоступ, Ал. Александрова. Училищна педагогика. В. Търново, 2013/учебник/
 4. Радев Пл., Психика и поведение, Габрово, 2013
 5. Радев, Пл., Енциклопедия на науките за образованието“, Пловдив, 2013
 6. Радев, Пл., Ал. Александрова. Ръководство за докторанти, Пловдив, 2013
 7. Радев, Пл., Обща дидактика, Пловдив, 2014
 8. Радев, Пл., Ал. Александрова. История на образованието. Пловдив, 2015 /учебник/
 9. Радев, Пл., Ал. Александрова. История на образованието в България. Пловдив, 2015 /учебник/
 10. Помагало за държавен изпит по педагогика и психология за студенти от професионалните направления 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по… /раздел Педагогика –  Пл.Радев, Ал. Александрова/, Пловдив, 2015 /учебник/
 11. Радев, Пл., Ал. Александрова. Мениджмънт на училището като организация. София, 2015/монография/
 12. Радев, Пл., Кратка дидактика, Пловдив, 2016.
 13. Радев, Пл., Педагогика на средното училище, Пловдив, 2016.
 14. Радев, Пл., Езикът на педагогиката, Пловдив, 2017.
 15. Радев,Пл.,Генезис и превъплъщения на дидактиката и педагогиката през вековете, Пловдив, 2017.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg