Изберете страница

Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

Доц. д-р Симо Петров Иванов

гост – преподавател

Кабинет: стая 315

Телефон: 032/261-719

Email: sivanov@uni-plovdiv.bg

Доц.д-р Симо Петров Иванов има научни интереси в областта на:
– Рефлексивните аспекти на педагогическото взаимодействие в детската градина;

– Иновационни технологии на педагогическото взаимодействие в детската градина;

– Иновационни процедури за педагогическа диагностика на компетенциите на детето като резултативен аспект на педагогическото взаимодействие в детската градина

През 2010г. е член на специализиран научен съвет при ВАК. До 2017г. е член на 5 научни журита, на едно от които е председател. Разработил е 2 лекционни курса за магистърски програми и един за избираема дисциплина в бакалавърска степен. Участвал е като обучител в национален проект на МОН (НИОКСО) за обучение на детски учители през 2013-2014 г.. Под  печат е монографията му „Рефлексивни аспекти на педагогическото взаимодействие в детската градина”. През 2010-2017г. е разработил нови лекционни курсове за две магистърски програми в педагогическият факултет.

Разработил е лекционен курс и курс от практически упражнения за избираема дисциплина:”Педагогически основи на програмните системи за предучилищно образование”

МОНОГРАФИИ

 

 1. Иванов С. Сюжетно-ролевата игра – форма на социално познание на детето от предучилищна възраст. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 1997.
 2. Иванов, С. Педагогически технологии на взаимодействието в детската градина. Изд.“Макрос-2001”, Пловдив 2001.
 3. Иванов С., Рефлексивни аспекти на педагогическото взаимодействие в детската градина. Пловдивско университетско издателство, 2012 г.

 

УЧЕБНИЦИ

 

 1. Проблеми на предучилищната педагогика. Колектив. Пловдивско университетско издателство “П.Хилендарски”, Пловдив, 1995.
 2. Предучилищна педагогика (теоретико-приложни аспекти). Колектив. Изд. “Сема 2001”, 2001.
 3. Иванов С., Ал. Линков Педагогика. Учебник за специалност физическо възпитание. Пловдив – Пловдивско университетско издателство, 2012г.

 

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

 1. Ръководство за семинарни упражнения по предучилищна педагогика. Колектив. Под ред. на С.Михайлова. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 1994.
 2. Иванов С. Ръководство за практически упражнения по предучилищна педагогика. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2003.
 3. Кратък тематичен речник по предучилищна педагогика. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2004.

 

СТАТИИ В СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ

 

 1. Иванов С. Усвояване на социални мотиви в сюжетно-ролевите игри. Сп.”Предучилищно възпитание”, кн.1, 1986, стр.13-15.
 2. Иванов С. Свобода и регламентираност в педагогическото взаимодействие между възрастния и детето. Сп.”Предучилищно възпитание”, кн.2, 1995 стр.7-8.
 3. Иванов С. Възрастният и детската игра. Сп.”Дом, дете, детска градина”, кн.2, 1995, стр.6-11
 4. Иванов С. Усвояване на правилата за безопасно движение в сюжетно-ролевите игри на децата от предучилищна възраст. Сп.”Дом, дете, детска градина”, кн.3, 1995,стр. 37-39.
 5. Иванов С. Личностни аспекти при подготовката на детето за училище. Сп.”Дом, дете, детска градина”, кн.4, 1995,стр.27-30.
 6. Иванов С. Структуриране на познавателния опит в условията на сюжетно-ролевата игра на 5-6-годишните деца – сб. “Научни трудове на ПУ”, т.I, кн.8, 1989г – Начална и предучилищна педагогика и естетическо възпитание, стр. 29-35.
 7. Иванов С. Творческата игра и усвояването на познавателния опит от децата в предучилищна възраст – Резюмета, т.IV, Педагогика и психологиия, В.Търново, 1988, стр.100-101.
 8. Иванов С. Формиране на предпоставки за овладяване на учебната дейност на базата на играта – сб. Подготовката на децата за училище и приемственост между детската градина и училището. СУ”Кл.Охридски”, С.,1986, стр.169-175.
 9. Иванов С. Усвояване на познавателния опит в условията на разгърната форма на сюжетно-ролевата игра – сб. “Ролята и мястото на детето в учебно-възпитателния процес при условията на научно-техническата революция”, част II, Стара Загора, 1989, стр. 30-36.
 10. Иванов С. Играта-драматизация и интелектуалното развитие на децата в предучилищна възраст – ПУ, Научни трудове, т.23,кн.1, 1986г.
 11. Иванов С. Интелектуални функции на творческата игра – Юбилейна научна конференция на ПУ, 1986г.
 12. Иванов С. Сюжетно-ролевата игра като ценностна система – в “Личностен подход в педагогическата дейност”(Сборник материали на научно-практическа конференция). Пазарджик, 1992г., стр.75-76.
 13. Иванов С. Диагностични функции на програмираната дидактична игра – сб. Научни трудове на ПУ т.29,кн.2, 1995, стр. 47-51.
 14. Иванов С. Усвояването на правилата за безопасно движение в предучилищната възраст – социално и личностно значим проблем. В сб. “Помагало за работа по безопасност на движението на движението за педагози от ЦДГ”. ИК “Хермес”, Пловдив, 1997, стр.8-13.

 

 

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg