Социални дейности

Педагогически факултет

д-р Виктория Антраник Ангелова

Асистент

Кабинет: стая 412

Телефон: 032/261-721

Email: v.angelova@agrosem2009.com

Приемно времевторник 10.30 ч. – 12.30 ч.

–     Научни интереси:

*Предучилищна педагогика;

*Социална педагогика;

*Социални дейности;

*Психо-социална диганостика;

*Психологичeско консултиране;

*Педагогическа психология;

*Възрастова психология;

*Социална психология;

  • Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми – Не
  • Провеждане на семинарни и практически упражнения с бакалавърски специалности:

* „Оценка на риска и социална реадаптация“

* „Основи на дигностиката в психологията и социалната практика“

* „Основни методи на психодиагностиката“

* „Професионална етика и деонтология на социалната работа“

* „Основи на конфликтологията в социалната работа“

* „Тренинг: Социални умения“

* „Обща психология“

* „Психология на развитието“

–     Изведени дипломанти/докторанти – Няма

Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност:

* Научно-изследователски проект „Смисъл и психично  благополучие в контекста  на личностното развитие“, Млади учени, НПД към ПУ „Паисий Хилендарски“, МУ15-ПФ-006/23.04.2015.   /01. 06. 2015 – 30.05.2017/

Дисертации

2013 г. – 2017 г. Редовен докторант в ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра „Психология“, успешно защитила дисертация на тема: „Времева перспектива и смисъл на живота в юношеска възраст“, 2017г. – доктор по психология

Статии

1.                2017 г.-  Ангелова, В. (2017) Начална адаптация и стандартизация за приложение в български условия на тест за измерване на смисъла на живота в юношеска възраст на Майкъл Стегер (The Meaning in Life Questionnaire, Michael Steger, 2006) // Благополучие и личност. УИ „Паисий Хилендарски“, научноизследователски проект МУ15-ПФ-006/23.04.2015   (под печат)

2.               2016 г. – Карова, И., Ангелова, В. (2016) Времева перспектива и хедонистично благополучие в ранна зрялост. //Докторантски изследвания, бр. 3. УИ „Паисий Хилендарски“   (под печат)

3.               2016 г. – Ангелова, В. (2016) Развитието на смисъл и времева перспектива през юношеството //Смисъл и психично благополучие в развитието. УИ „Паисий Хилендарски“, научноизследователски проект МУ15-ПФ-006/23.04.2015, 32-51. ISBN 978-619-202-146-7

4.               2015 г. – Ангелова, В. (2015) Взаимовръзка между позитивна психология, логотерапия и балансирана времева перспектива //Докторантски изследвания, 2. УИ „Паисий Хилендарски“, 114-123 ISSN 2367-7309

5.               2015 г. – Кеворкян, В. (2015) Времева перспектива //Психология и общество. Международна конференция, Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски“, 339-346. ISBN 978-954-423-991-6

6.               2015 г. – Kevorkyan, V. (2015) Meaning of Life in Adolescence. //Social Competneces, Creativity and Wellbeing. Interdisciplinary Symposium, Plovdiv. Plovdiv University Press. 272-278 ISBN 978-619-202-023-1

2013 г. – Кеворкян, В. (2013) Времева перспектива в ранна зрелост. //Образование, подходи, технологии. Студентски научен форум. УИ „Паисий Хилендарски“. 207-213 ISBN 978-954-423-897-1

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg