Катедра Социални Дейности

Педагогически факултет

д-р Диляна Светославова Ангелова

Асистент

Кабинет: стая 412

Телефон: 032/261-721

Email: dilyana.angelova@abv.bg

Приемно времесряда 10.00 ч. – 12.00 ч.

Научни интереси:

Психология на развитието

Детска психология

Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми:

Обща психология; Социални взаимоотношения в детско-юношеска възраст. Оценка и развитие на отношенията. Консултиране при проблеми в отношенията при връстници.

Провеждане на семинарни и практически упражнения с бакалавърски и магистърски специалности:

Човешко поведение и социална среда;

Психология 1ч.;

Тренинг за социални умения;

Теории за привързаността;

Психология на развитието н предучилищна възраст;

Психология на развитието в детско-юношеска възраст;

Основи на диагностиката в социалната работа;

Психология на девиантното поведение;

Социална компетентност;

Експериментална психология;

Социална психология;

Психология на личността;

Психология на развитието 3ч.

Списък на публикациите :

  1. Ангелова, Д.,, Приятелските отношения и идентичността, сборник “Персонална и национална идентичност и социална среда” 2 част, 2011г. (стр.34-41), Университетско издателство “Паисий Хилендарски”
  2. Ангелова, Д., Влияние на приятелските взаимоотношения върху развитието в детско-юношеска възраст, сборник ”Социално благополучие, приобщаващо образование и социална интеграция- съвременни аспекти на качеството на образованието”,2012г. (стр. 39-46), Университетско издателство “Паисий Хилендарски”
  3. Ангелова, Д., Методи за изследване на приятелските взаимоотношения в детско-юношеска възраст, сборник “Новите предизвикателства пред образованието”, 2012г. (стр.21-27), Университетско издателство “Паисий Хилендарски”
  4. Ангелова, Д., Влияние на качеството на приятелството върху равнището на емпатията и самооценката, сборник „Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация“, 2012, (стр. 155-187), Издателство „Макрос“, Пловдив
  5. Ангелова, Д., Връзка между приятелство, субективно щастие и благополучие, сборник „Социално благополучие, качество на образованието и социална интеграция-изследвания и резултати“ 2012 (стр.45-61), Университетско издателство “Паисий Хилендарски”

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg