Социални дейности

Педагогически факултет

Доц. д-р Людмила Павлова Векова

Ръководител катедра

Кабинет: стая 412

Телефон: 032/261-721

Emailludmila1961@abv.bg

Приемно времевторник 13.00 ч. – 15.00 ч.

– Научни интереси – области: социална защита на населението – социално осигуряване; управление на социални институции; теория на социалното управление; социално предпримачество;

– Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми:

Лекционни курсове в бакалавърски програми: „Основи на социалното управление”; „Система за социална защита – част 1: Социално осигуряване”; „Социално предприемачество”; „Управление на социални институции”; „Икономикс”; „Публична администрация”.

Лекционни курсове в магистърски програми: „Управление на човешките ресурси“; „Социален маркетинг“, „Стратегически мениджмънт в социалните дейности”, „Социално предприемачество в пазарно ориентирана среда”, „Икономика на социалната сфера”.

– Изведени дипломанти – 26 /докторанти  –   дипломанти.

– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност (избрано):

  • ПРОУЧВАНЕ ЗА МОТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ -2010г.
  • ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ ЗА МОТ ЗА РОЛЯТА И ПРИНОСА НА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПАКТА ЗА ЗАЕТОСТ – 2011г.„
  • Проект „Проучване за МОТ на Асоциацията на работодателите в България за проблемите и необходимите промени в пенсионното осигуряване” – 2010г.
  • Експертен анализ „Ролята и приноса на работодателските организации в България за прилагането на Пакта за заетост” Проучване за МОТ – 2011г.
  • Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, осъществяван от Българска стопанска камара 2010-2013г.- участник.
  • Проект „Разработване на секторни експортни стратегии за развитие на малките и средни предприятия“, финансиран от Агенцията за развитие на малките и средни предприятия по ОП „Конкурентноспособност“ – участник. Разработване на стратегия за сектор „Химически и каучукови изделия“ . 2013г.
  • Проект „Разработване на секторни експортни стратегии за развитие на малките и средни предприятия“, финансиран от  Агенцията за развитие на малките и средни предприятия по ОП „Конкурентноспособност“ – участник. Разработване на стратегия за сектор „Неметални и минерални изделия“ -2014г.
  • Проект „Алтернативи в образованието“ на Педагогическия факултет на ПУ „П.Хилендарски“ – (2015-2016г.)
  • Проект „Студентски практики“ – (2016-2017г.)

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg