Социални дейности

Педагогически факултет

д-р Огнян Досев Койчев

Главен асистент

Кабинет: стая 213

Телефон: 032/261-717

Email: ognyan.koychev@pfpu.bg

Приемно времевторник 10.00 ч. – 12.00 ч.

Публикации за периода 2010 – 2017:

1.        Койчев О. Управление на опасното поведение на интелектуални увредени лица, потребители на социални услуги в защитено жилище и социална институция, в сб. Социална работа и подкрепа на интелектуално затруднени потребители на социалнио услуги в защитена среда, ПУ, 2010

2.        Левтерова Д., Радев П., Койчев О., Цоков Г., Костова З. и Александрова А. Процесен модел за квалификация  на социални работници в институции и индивидуални защитени жилища за лица с интелтуални увреждания – ЕОЕ (Екип Обучава Екип), в сб. Социална работа и подкрепа на интелектуално затруднени потребители на социалнио услуги в защитена среда, ПУ, 2010

3.        Койчев О. Психологически и социално-педагогически аспекти на агресията във взаимоотношенията между съучениците в училищна среда, в сб. Обучението като път към образованието, ПУ, 2011, ISBN 978-954-423-667-0

4.        Койчев О. Превенция на агрессията във взаимоотношенията между съучениците в училище – социално-екологичен подход, в сб. Съвременни педагогически теории и практики. 25 години Педагогически Факултет, ПУ, 2011, ISBN 978-954-423-732-5

5.        Койчев О. Съвременни методи за оценка на субективното благополучие и качеството на живот при лица с интелектуални увреждания, в сб. Психично благополучие в третата възраст и при лица с увреждания, ПУ, 2011

6.        Койчев О. Социализация на гнева в юношеска възраст, в сб. Изследване социализацията на личността, ПУ, 2011

7.        Койчев О., Иванова Д. Ранно разпознаване, подкрепа и превенция на домашното насилие над деца. Помагало за работа в детската градина, ГБГС, Пловдив, 2012

8.        Koychev O. Styles of Management and Leadership of the School Principals in Bulgaria, в сб. Социально-экономические и психологические проблемы управления. Часть II, ГБОУ ВПО МГППУ, Москва, 2013

9.        Koychev O., Kostova Z.. Single Mothers’ Resilience and their Attitudes toward Inclusion/Mainstreaming of Children with Intellectual Disabilities, in International Journal of Arts and Science, 2013

10.     Койчев О., Костова З. Социално-психологически аспекти на родителските нагласи към приобщаването на деца с интелектуални затруднения в масовото училище, в сб. Приобщаващо образование, Изд. ПУ, 2013

11.     Костова З., Койчев О. Tипове родителски реакции приобщаващо образование на деца с увреждания, в сб. Приобщаващо образование, Изд. ПУ, 2013

12.     Койчев О. Психология на личността (Персонология). Диагностика на индивидуалните ососбености. Личност и здраве. В уч. Въведение в психологията: За студенти в сферата на здравеопазването, Пловидв, Миртани инвестмънт, 2014

13.     Койчев О. Възприемане и оценка на релационната агресия от ученици и учители в училищна среда, в сб. Психология и общество. Международна конференция, УИ „П. Хилендарски“, 2015

14.     Койчев О. Възприемане и нормативна оценка на физическата и релационната агресия от ученици в училище, в сб. Образование, общество личност. Интердисциплинарен научен форум, УИ „П. Хилендарски“, 2015

15.     Койчев О. Изследване на нормативните възгледи за агресията и просоциалното поведение във взаимоотношенията със съучениците в училище при юноши на 16-18 годишна възраст, в сб. Позитивно развитие. Сборник статии от конференция на ПФ „Образование, развитие, изкуство“, УИ „П. Хилендарски“, 2015

16.     Костова З., Койчев О., Йорданова П. Видео моделирането като технология за научаване на социално-приемливо поведение и академични умения при деца и ученици със СОП, в сб. „Предизвикателствата на приобщаващото образование“,  УИ „П. Хилендарски“, 2015

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg