Теория и методика на физическото възпитание

Педагогически факултет

д-р Стоян Николов Димитров

Асистент

Кабинет:стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: stoqn_dimitrov70@abv.bg

Приемно време:

Роден през 1970г. в гр.Смолян. Завършил  ПУ „Паисий Хилендарски”, Педагогически факултет специалност „Физическо възпитание” (2001г.). Магистър, специалност ”Педагогика на обучението по физическо възпитание”. В Пловдивския университет постъпва през 2003г. Чете лекции и води упражнения по Футбол.
Научни трудове:

  1. Психофизическа подготовка и ролята и в обучението по футбол с ученици от първа училищна степен. Научна конференция с международно участие, Благоевград, 2002. (съавт. с Маргаритов В., В. Маргаритова, М. Гърдева, М. Водев)
  2. Динамика на физическото качество сила на ученици, занимаващи се с тенис. Научна конференция с международно участие, Култура и образование- перспективи, Пловдив, 2004 г.( съавт. с Найденова Т, Д. Ангов, Р. Присадова)
  3. Принципите на heavy duty в културистичната подготовка. Научна конференция с международно участие, Култура и образование – перспективи. Пловдив, 2004 г

( съавт. с Присадова Р, Д. Ангов, Т. Найденова, Б. Чинкова, В. Нотов)

  1. Методика за развиване на физическото качество издръжливост при футболистите. Юбилейна научна конференция с международно участие, Култура и образование- перспективи, Пловдив, 2004 г.
  2. Възможности за активизиране на познавателната дейност на ученици от начална училищна възраст в уроците по физическо възпитание. Сб. Доклади, Социално-икономически и хуманитарни науки. Изд. Имеон, Пловдив, 2007. (съавт. с Д. Ангов, Т. Найденова)
  3. Влияние на психофизическата подготовка в обучението по футбол при 11-12-годишни футболисти. Научна конференция. Сборник доклади и съобщения „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”. Разград, 2008
  4. Проблеми на техническата подготовка в етапа на ранното обучение по футбол. Научна конференция. Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта, 2010
  5. Маргаритов, В., Ст. Димитров, М. Маргаритов, Т. Митев, К. Каналев. Ситуативна психическа готовност при висококвалифицирани футболисти. Сборник „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта № 2“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013
  6. Маргаритов, В.,  Ст. Димитров.  Футболното хулиганство през погледа на студенти – бъдещи спортни педагози. Сборник „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта № 2“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013
  7. Боева, С., Ст. Димитров. Исторически преглед на женския футбол и неговата роля за учебно-възпитателния процес по физическо възпитание и спорт в училище. Сборник „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта № 2“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg