На 18.11.2019 г.  в Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, град Пловдив, се проведе конференция КОМПЕТЕНТНОСТНО БАЗИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКАТА НА 21 ВЕК“.

Форумът бе посветен на 35-годишнината на катедра „Педагогика и управление на образованието“ към Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

В конференцията взеха участие преподаватели от педагогически факултети на български университети, представители на Министерството на образованието и науката, общински образователни администрации и експерти от РУО, учители и директори на образователни институции, представители на работодателски организации и учителски синдикати, неправителствени организации, докторанти и студенти. С приветствия към тях се обърнаха зам.-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Мария Стоянова, която прочете поздравителен адрес от ректора проф. д-р Румен Младенов, проф. д-р Владимира Ангелова, декан на Педагогическия факултет в университета и д.ик.н. Янка Такева, председател на Съюза на българските учители.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев каза, че висшите училища, които подготвят педагози, ще променят подхода си – кадрите, които ще се дипломират там, трябва да имат богат набор от компетентности освен базовите. Затова в проектобюджета за следващата година са планирани 10 млн. лв за национални програми във висшето образование.

Освен базовите компетентности по предмета, който учителите преподават, те трябва да имат предприемачески, граждански, обществени и дигитални умения, да умеят да работят с машини, базирани на изкуствения интелект, да разбират от алгоритми и дигитална креативност. Фигурата на учителя в 21-ви век трябва да провокира интереса на учениците към ученето, а директорите трябва да стимулират креативните учители и това е преходът, който правят образователните системи от миналия към сегашния век.

Част от планираните 10 млн. лв. ще бъдат разпределени сред най-добрите ученици под формата на допълнителни стипендии. Особено стимулирани ще бъдат младежите, които се насочват към педагогическите специалности и инженерното образование.

 

Одобрил: Доц. д-р Хилда Терлемезян