Магистърски програми

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Професионално направление: Педагогика на обучението по…
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: учител по изобразително изкуство
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
3 семестъра – за завършили специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“
4 семестъра – за завършили професионалното направление Изобразително изкуство

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в посочената специалност и професионално направление

Форма на дипломиране: държавен изпит или защита на дипломна работа

Такса:
1350 лв. – за трисеместриалното обучение (по  450 лв. на семестър)
1800 лв. – за четирисеместриалното обучение (по 450 лв. на семестър)

Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани специалисти – учители по изобразително изкуство за началния, прогимназиалния и за гимназиалния етап на СОУ.

Студентите получават многостранни теоретични и практически знания и умения в областта на изобразителното изкуство, както и задълбочена теоретико-методическа подготовка, необходима за бъдещата им професионална реализация. По време на обучението те придобиват знания и професионални умения в областта на преподаването на предмета изобразително изкуство за отделните степени на СОУ, организиране и работа в школи и ателиета по изобразително изкуство. Освен това обучаваните усвояват техники, методи и похвати за осъществяване на художествена практика в областта на изкуството, както и за работа с компютърни програми.

Стимулира се самостоятелната творческа художествена дейност на студентите и се предоставя възможност за осъществяване на техните творчески проекти.

Основните академични курсове са от областта на теорията и историята на изкуството, от педагогиката и методиката на обучението по изобразително изкуство, както и художествени практики в различни области на изкуството.

Завършилите магистратурата могат да се реализират като учители по изобразително изкуство в образователни институции, да работят в неправителствени организации, в администрацията в сферата на образованието, в центрове за художествено образование към общините, да ръководят школи, кръжоци и други форми на художествена дейност. Те могат да се занимават с изследователска и преподавателска дейност в български и в чуждестранни училища.

Ръководител на магистърската програма е проф. д-р Бисер Дамянов.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg