Магистърски програми

Педагогически факултет

Управление на приобщаващото образование

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Теория и управление на образованието
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ръководител в образованието
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в професионалното направление 1.2 Педагогика, 1.3 Педагогика на обучението по… и други професионални направления, притежаващи документ за педагогическа правоспособност
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСА: 2180,99 лв. (по 545,25 лв. на семестър)

В магистърската програма „Управление на приобщаващото образование“ се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на образованието и управлението на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Фундаменталната, специализираната и практикоприложната подготовка дават възможност на студентите, завършили магистърската програма, да извършват основни ръководни дейности в областта на образованието и други социални сфери, например:

 • в центрове за допълнителна подкрепа на личностното развитие,
 • в регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование;
 • в детски градини;
 • в училища;
 • в центрове за професионално образование.

Най-важните акценти в обучението са поставени върху придобиването на фундаментални познания в областта на мениджмънта, приобщаващото образование и мениджмънта на приобщаващото образование.

Основни академични курсове:

 • Основи на мениджмънта;
 • Системи и структури на приобщаващото образование;
 • Образователен мениджмънт;
 • Приобщаващо и специално образование;
 • Иновационен мениджмънт в приобщаващото образование;
 • Креативност и иновации в приобщаващото образование.

Учебният план включва и поредица от избираеми и факултативни дисциплини.

Ръководител на магистърската програма е проф. д-р Галин Цоков

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg