Изберете страница

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ (МУПД-2) е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 (НСРНИ), а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП).
Чрез изпълнението ѝ ще се насърчат МУ и ПД към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на МУ и ПД, и подпомагане на развитието на тяхната кариера.

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА ЗА ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

РЕШЕНИЕ НА МС на РБ 206/ 7.04.22 г.

ПОСТДОКТОРАНТИ:

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ПОСТДОКТОРАНТИ

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА – ПОСТДОКТОРАНТИ

СПИСЪК НА ТЕМАТИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИВ И МЕНТОРИТЕ В ПФ
РЕЦЕНЗЕНТСКА КАРТА / КРИТЕРИИ – ПОСТДОКТОРАНТИ (за информация) – попълва се от рецензента на проектното предложение

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРУДОВ СТАТУС

МЛАДИ УЧЕНИ

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – МЛАДИ УЧЕНИ

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР – МЛАДИ УЧЕНИ (обърнете внимание на останалите необходими документи, посочени в УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА (за информация; не се попълва от кандидата)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРУДОВ СТАТУС

Всички документи се подписват от кандидата и се подават на хартиен носител от 22.08 до 1.09. 2022 г. (до 15 ч.) в кабинет  317, етаж 3, тел. 032-261-720 при секретаря на катедра „Предучилищна педагогика“. Всеки кандидат получава входящ номер, с който участва в процедурата.

Лице за контакт: доц. д-р Ани Епитропова
Заместник-декан по научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество
E-mail: epitropova@uni-plovdiv.bg