Изберете страница

На 08.11.2022 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща-разговор с д-р Паулина Цветкова на тема „Психология и програмиране – професии на бъдещето“. Паулина Цветкова е доктор по психология от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и главен асистент в  Институт по роботика към Българска академия на науката. Придобива степен Бакалавър и Магистър от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в областта на социалните и хуманитарни науки, сертифицирана е от Министерство на образованието като обучител по програмните продукти Python и Data Science. Д-р Паулина Цветкова работи като асистент на декана на учениците в Американски колеж, в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец, клон на Технически университет. Тя има множество статии и публикации в международни списания с висок импакт фактор и е участвала в редица конференции.

Срещата се проведе присъствено и в електронна среда и даде своето начало с приветствени думи от страна на ментора на клуба проф. д.пс.н. Майяна Митевска.
На срещата присъстваха доц. д-р Кирилка Тагарева, ръководител катедра „Психология“ и множество студенти.
С поредица от съпоставки между статистика и наука за данни, кодиране и електронни таблици, се търсеше пресечната точка между програмирането и психологията. Стана ясно, че програмирането се превръща във все по-необходимо умение в съвременните психологически изследвания, тъй като използването му позволява бързо и ефективно да се изпълняват задачи, които иначе биха коствали часове време на изследователите. Лекторът подчерта и демонстрира, че програмирането, всъщност, не е толкова сложна и невъзможна мисия за студенти с хуманитарна насоченост, като даде пример със самата себе си.
Д-р Паулина Цветкова демонстрира с конкретни кратки кодове каква информация и визуализации може да се представят, като по този начин те могат да се използват в анализа на данни от различни изследвания. По-долу са показани снимки на някои от тези команди.
С тези два реда код се визуализира таблица тип csv и първите 10 реда. Важно е да се отбележи, че може различни формати да се прочетат в средата за обработка – csv, excel, json, audio, plain text и др.

А със следните команди се показват съответните имена на колони:

Може да се показват мода, медиана, минимални и максимални стойности:

Много важна и неотменна за психологическите изследвания е дескриптивната статистика. Тя също може да се покаже чрез един ред код:

Може да се покаже дескриптивна статистика и на текстови данни:

Много важен момент във всяко изследване е прилагането на диаграми, хистограми за илюстрация на разпределение на определени променливи. Това може да се случи и в обработката на данни с Python:

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО