Изберете страница

На 28.04.2022 г. от 14.00 часа по инициатива на Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти се проведе лекция с проф. д.пс.н. Майяна Митевска на тема „ПРЕОДОЛЕНИТЕ НЕРАВЕНСТВА“.
Лекторът Майяна Митевска е професор по психология в Педагогическия факултет при Пловдивския университет. Притежава номинации в конкурса за високи научни постижения на Съюза на учените в България за монографията „Иновативни клъстери и организационна култура“ и за монографията „Просоциално поведение и организационен климат“. Научните ѝ интереси са в областта на организационната психология, кроскултурната психология, психодиагностиката, иновационното поведение и психологията на сигурността. Автор е на над 50 публикации на български, руски и английски език, между които 5 монографии и 3 учебни помагала.
Срещата се проведе синхронно в електронна среда от разстояние. Началото ѝ беше дадено с топлите приветствени думи от страна на проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева. Присъстваха преподаватели, постдокторанти, докторанти и студенти от  Пловдивския университет.
Преодолените неравенства бяха разгледани като равенство на силите, тъй като силите са възприемани с една и съща ценност през призмата на иновациите, иновационните стратегии, политики и съвременни модели на креативен обмен и трансфер на знания. Актуалността на темата и дългогодишният професионален опит на лектора в областта на разискваните въпроси даде възможност да бъдат разгледани конкретни примери от направени изследвания в иновативен клъстер в България и иновативен център в Манчестър, Великобритания. Ударение се постави върху ролята на университета като инкубатор на знания и среда за разнообразни иновационни партньорства, обединено използване на интелекта и реализация на стартъпи. В лекцията беше направен преглед на важни теории в областта на иновациите, като се постави ударение върху създадените възможности, конкурентното предимство, уникалността на казусите, комуникацията между различни „актьори“, полилинейната комуникация, „циркулиращото” знание. Бяха разгледани някои често използвани методи за изследване на иновационните процеси. Очертани бяха основните характеристики на иновационното поведение и иновационната култура, определяна като двигател в иновационната организация.

Снимки от проведената лекция и последваща я дискусия: