„Пропуски и грешки в психологичната помощ на пациенти с депресия“ бе темата на срещата-разговор на Клуба по психология към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Лектор на срещата бе  проф. д.пс.н. Иван Александров, който е с над 20-годишна практика в областта на клинико-психологичната диагностика, невропсихологията, консултирането и терапията на пациенти с психични и поведенчески разстройства, член е на  националната изпитна комисия към Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност „Клинична психология“.
Срещата се проведе на 02.03.2020 г. синхронно в електронна среда от разстояние и даде своето начало с приветствени думи от страна на Декана на Факултета. Обсъжданите теми бяха свързани със спецификата на поставената проблематика и психологичната помощ, свързана с нея, суицидния риск, основните пропуски при невробиологията на депресията.
Големият интерес към темата на срещата се доказа от внушителния брой участници – 250 преподаватели и студенти и многобройните въпроси и позитивните мненията от тяхна страна.