Във връзка с епидемиологичната обстановка се прекратява приема на договори на студенти за практическо обучение по проект 
BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“. 
Подновяването на приемането на договори за Студентски практики ще бъде оповестено допълнително.
 
 
С пожелания за здраве,