Изберете страница

По проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“, се приемат договори последно на 07.07.2022 г.

Приемът ще бъде подновен отново на 12 септември 2022 г.