Изберете страница

Естетическо възпитание

Педагогически факултет

д-р Георги Тодоров Клинков

Главен асистент

Кабинет: стая 113

Телефон: 032/261-709

Email: g_klinkov@uni-plovdiv.bg, georgi.klinkov@pfpu.bg

– Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ- координатор на специалност „Педагогика на обучението технологии и предприемачество”

– Научни интереси – области- Методика на обучението по технологии и предприемачество; Поведението на учениците в технологична среда; Методика в решаване на учебни задачи с техническо и технологично условие;  Диагностика на техническите и технологични способности, знания и умения; Стандарти на материално-техническата среда в училище; Игровата технология в полето на началното трудово обучение.

– Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми Основи на техническото и технологично обучение в специалност ПОТиП; История на техниката и технологиите в специалност ПОТиП.

– Изведени дипломанти/докторанти- за периода 5 дипломанти

–  Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност- „Заедно можем повече” с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”и Европейския социален фонд „Инвестира във вашето бъдеще”.BG 051 РО 001-4.1.05-0251

Факултетски научно-изследователски проект „Иновативна образователна среда”; Факултетски научно-изследователски проект „Алтернативи в образованието”;

– Участие в редколегии на международни и български списания- председател на редакционната колегия на Научното списание „Аксиома”в гр.Липецк, Руска федерация; член на редакционната колегия на Педагогическото списание „Учитель”гр.Москва, Руска федерация.

– Членство в международни и български професионални съюзи и организации-нямам

– Художествено-творческа/спортна дейност-нямам

– Обучения – международни, български. Награди- Диплом I-а степен в спец номинацията „За принос при запознаване със съвременните постижения на Европейското образование и тяхната адаптация към Руските условия” от Федералното агенция по печат и масови комуникации на Руската федерация.

Дисертации

2012г. – Аспирант в ПУ  “Паисий Хилендарски”, катедра “Естетическо възпитание”, защитил дисертация на тема “Операционализиране на научно-техническите понятия чрез проекционно моделиране в началния етап на основното образование”

2012 – доктор по педагогика

Монографии

2015г.-Организационните поведенчески модели в техническото, технологичното и професионално образование( в социометрически контролирани граници).Университетско издателство”Паисий Хилендарски”, ISBN 978-619-202-017-0, 2015, ( 363 стр.формат А 3)

2017г. Методика на обучението в решаването  на учебно-практически задачи с трудово, техническо и технологично условие. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”,ISBN 978-619-202-210-5, 2017,( 172 стр.формат А 4).

Учебници и учебни помагала за студенти

1993 г. -Методически насоки за обучение по труд и техника за 1-4 клас.Пловдив, 1993, ( 64 стр., формат А4)

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище

2015г. -История на техниката и технологиите. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, ISBN 978-619-202-019-4, Пловдив, 2015, ( 243 стр., формат А 3)

Статии

2016 г.-Специфика проявления новой образовательной парадигмы в высшем образовании Болгарии. журнал „Учитель”.Москва. Россия,2016, май, №2, стр.109-112.ISBN 5-8288-21; ISSN 1997-7735.

2016г.-Новые подходы для организации системы среднего образования в Болгарии.журнал „Учитель”.Москва.Россия,2016, май, №2, стр.107-109.ISBN 5-8288-21; ISSN 1997-7735.

2016 г.-Tectonics as a Category of Knowledge in the Course of Solving Learning Tasks with Technical Conditions.Aksioma: Relevant aspects of the Humanities.2016.№1( 1), Липецк, Россия, стр.22-26.ISBN 978-5-9905921-4-

2016 г.-Специфика на методическа постановка и решаване на   технически задачи с проектно условие. сп.Образование.2016,септемврии-октомври,№5 , стр.91-101.ISSN  0861-475Х  
 2016 г.-Значение на техническия речников запас на учениците за успешното решаване на различните по тип и вид учебни задачи с технологично условие.сп.Образование.2016,юли-август,№4 , стр.72-85.ISSN  0861-475Х

2016 г.-Методика на поставяне и решаване на учебни задачи с техническо условие( иновативен предметен подход). сп.Образование.2016, май-юни,№3 , стр.57-66.ISSN  0861-475Х

 2016 г.-Способи за решаване на учебни задачи, в които доминира технологично-производственото  условие .сп.Образование.2016, март-април,№2 , стр.12-21.ISSN  0861-475Х

2015 г.-Adaptive Parameters of  Some Training  Systems Applicable  to University  Education  in the Course  of  Solving  Simulation  Tasks  in  Robotics  Section ( Within  the  Boundaries of  Reflexive  Manifestations).// „Новые  технологии  в  образовании”, Материалы III Международной научно-практической конференеции, Научно-Инновационный  Центр, Красноярск, 2015, с.338-354. ISBN 978-5-906314-20-8

2015 г.-Explication of  Technical  and Technological  Information As A Methodological  Interpretation Problem.// „Actual Aspects of Modern Science”, Collection of  materials of   VII International  Scientific  Conference, Russia,  Lipetsk, February 27, 2015, с.15-25. ISSN 2410-2288, UDC:3, LBC: 88

2014г.-Pedagogical and Technological Grounds for Phased Testing of Students’ Achievement in the Course of  Specialised  Labour Training in Bulgaria.//6th International sciencific conference << Applied Sciences and Technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings>>Hosted by the CIBUNET Publishing Woodlawn, NY 10740, Conference papers, 21 April, New York, 2014, P.63-66. ISBN 978-1-940260-17-4

2014г -Specifications of  the  Category „Terminology system” As A Particular Information – Oriented Relation.// Научно-образовательное учреждение << Вектор науки>>Интеграция науки и практики в современных условиях,  Материалы I Международной научно-практический конференции (30 июля 2014), сборник научных трудов, Москва, с.42-55. ISBN 978-5-00086-182-0

2014 г. -The Active Aspect  of  the  Essentially  Technical Adaptation.// ФЭН-НАУКА Периодический журнал научных трудов, №8 (35), Република Татарстан, г.Бугульма, 2014, с.14-17. ISSN 2224-1744 ( print 2226-3292)

2014 г.- Some Features of the Production Skills Formation Process Within  the  School  Social Work Environment.// <>: материалы Международных научно-практических конференции за июль  2014 года/Под общ редакции С.В.Кузьмина, Международный научный журнал, Выпуск №7.,Общество науки и творчества, Казань, с.140-147. ISBN 2310-7006

2014 г.- Active Methods For Technological and Profiling Education at Universities.// The priorities of the world science: experiments  and  scientific  debate., Proceedings of  the  VI  International  scientific  conference, North Charleston,  SC, USA, 20-21 November, Create Space, North Charleston, 2014, P.131- 143

2014 г.- Specifics of the Technical and Technological Ergonomy in the Course of  Labour Training ( Normative Standarts ).// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences,№ 7-8, July- August, < EASTWEST science unites>, <>Association for Advanced Studies and  Higher  Education  GmbH, Austria, Vienna, 2014,  P.94-100. ISSN  2310-5593

2014 г.-  Pedagogical and Educational Reasons for Implementing the TRIZ Strategy in the Process of  Technological Education in Bulgaria.// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, № 2, March-April, < EASTWEST science unites>, <>Association for Advanced Studies and  Higher  Education  GmbH, Austria, Vienna, 2014,  P.108- 112. ISSN  2310-5593

2014 г.-  Sociometry and the behavioural  axiom.// European science review, № 5-6, May-June, < EASTWEST science unites>, <>Association for Advanced Studies and  Higher  Education  GmbH, Austria, Vienna, 2014,  P.67- 72. ISSN  2310-5577

2014 г.- Axiology of the technical artfact.// European science review, № 5-6, May-June, < EASTWEST science unites>, <>Association for Advanced Studies and  Higher  Education  GmbH, Austria, Vienna, 2014,  P.63-67.ISSN  2310-5577

2014 г.- The Case Method and the Pedagogical Challenges in Poses to Educational Practice in Bulgaria when Conducting Economy- Oriented Training at Schools. Young Scientist USA // Education.3702 W.Valley  NWY  NSTE 204-31245 Auburn, WA 98001, 2014, P.86- 89. ISBN 978-1- 312- 13264-1

2014 г.- The Interpretation of a Scientific Text of Technical Nature as a Didactic and Methodological Problem in the Field of Educational Practice in Bulgaria.Young Scientist USA // Education.3702 W.Valley  NWY  NSTE 204-31245 Auburn, WA 98001, 2014, P.81- 85. ISBN 978-1- 312- 13264-1

2011 г.- Характер и специфика на техническите понятия в овладяването им в прехода от подготвителна група в детската градина към 1 клас.Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,Съвременни педагогически теории и практики,25 години Педагогически факултет,Пловдив,2011,УИ „Паисий Хилендарски”, с.241-246, ISBN 978-954-423-732-5

2010г.-Специфика на научните понятия с технически характер , С , сп. Предучилищно възпитание” , брой 3 , 2010 год.

2010г.-Когнитивное развитие ребенка и процесс формирования научных технических понятий млачших школьников с первого до четвертый класс.”Журнал” В мире научных открытий , Научно – инновационный центр , Красноярск № 2 (08) часть 1 2010 год.

2010г.-Моделиране на понятието „ Технология” при проектиране на образователния процес в обучението по БИТ и технология в 1- 4 клас. С, сп. „ Начално училище” брой 5 , 2010 г.

2009 г.-Проекционное моделирование научных технических понятий в начальной школе.Межвузовская научная конференция – семинар молодых ученых по резльтатом исследований в области психологий , педагогики и социологий ,  Красноярск , сборник Трудов , част I , 25.12 , 2009 год.

1986 г.-Приносът на Антон Вацлав Шоурек за въвеждане на ръчна работа в училище. С , МНП , сп. Начално образование , брой 6 , 1986 год.

Доклади

2010г.-Формирование научных понятий технического характера методом проекционного моделирования.Вторая Международная научно – практическая конференция „ Современные проблемы гуманитарных и естественных наук , Москва , сборник Материалов, том I , 15 – 25 января 2010 год.

2010г.- Structural and semantic Characteristics of the Scientific Concepts of Technical character. Международная конференция – Modern education: Development prospects , Северо – Кавказкий государственнй технический университет , Ставрополь , сборник участников , 2010 год.

1989 г.-Технологизиране на научно – приложните знания в процеса на трудово – политехническата подготовка във ВУЗ.Бургас ИПККТО „ Ячо Кабаивански” , сборник от публикации от Международна научно – практическа конференция „Интензивни форми на обучение в системата на непрекъснатото образование” , 1989 год.

1989 г.- Повишаване степента на политехническа подготовка на студентите чрез активизиране на познавателната им и научо – изследователска дейност.    Бургас ИПККТО „ Ячо Кабаивански” , сборник от публикации от Международна научно – практическа конференция „Интензивни форми на обучение в системата на непрекъснатото образование” , 1989 год.

1989 г.-Специфика на провеждане на практическите заниятия със студентите в процеса на трудово – политехническата подготовка във ВУЗ.Ст.Загора, ИПКУ „ Анастасия Тошева”, сборник от доклади от научна сесия „Ролята на детето , ученика и учителя в учебно – възпитателния процес при условията на НТР , т.1 , 1989 год.

1989 г.-Трудово – политехническата подготовка на студентите – педагози – начално и крайно равнище. В. Търново , ВТУ  „Кирил и Методий” , сборник от доклади от Международната практико – приложна конференция на тема : „ Интензификация на учебно – възпитателния процес в условията на НТР и развитие на способностите на учащите се” 1989 год.

1989 г.-Особености на компютърното обучение при подготовката на педагогически кадри с висша квалификация.Благоевград , ВПИ , сборник от доклади от международен симпозиум , 1989 год.

1989 г.-Функционални зависимости на системата за трудово – политехническа подготовка във ВУЗ с педагогическа насоченост.Пловдив, ПУ „ Паисий Хилендарски” сборник от публикации от XVII , Методическа конференция на тема : „ Научната организация на обучението във ВУЗ 1989 год.

1989 г.-Оптимизиране на дидактическите технологии при обучението на студенти – педагози по дисциплините „ Труд и техника „ и „ Роден край” в условията на ВУЗ. Пловдив , ПУ „Паисий Хилендарски”  сборник от публикации от XVII , Методическа конференция на тема : „ Научната организация на обучението във ВУЗ 1989 год.

1988 г.– Влиянието на техническите знания във ВУЗ върху спецификата на упражненията със студентите.Благоевград , ВПИ , сборник от доклади от Научния семинар „Наука , технология , образование” , 1988 год.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg