Изберете страница

Естетическо възпитание

Педагогически факултет

д-р Маргарита Александрова

Главен асистент

Кабинет: стая 119

Телефон: 032/261-706

Email: m_aleksandrova@uni-plovdiv.bg, margarita.aleksandrova@pfpu.bg

– Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ Кординатор на направление „Словесноизпълнителско изкуство” при катедрата- Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ Кординатор на направление „Словесноизпълнителско изкуство” при катедрата
– Научни интереси – области  Реторика, Публична реч; Педагогическа реторика; Реторическа дидактикаТеатрално изкуство, актьорско майсторство; методика на театралното възпитание.Театралновъзпитателна работа, методика на театралните дейности с децата и учениците;Делова комуникация, делово общуване
– Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми 1. „Педагогическа реторика” – специалност ПОИИ;2.  „Актьорско майсторство за учители – ИД – специалност НУП и ЧЕ, НУП;3. „Актьорски тренинг за учители” – специалност ПНУП;4. „Кукленотеатрални дейности за детския учител” – ИД -ПУП с ЧЕ5. „Естетика и литература” – Психология 4 курс6.  „СИД за детския учител” ИД – ПНУП 1кърс7. „Художествен текст и интерпретация” ИД – ПОИИ  2 курс.  и др.8. „Култура на говора и делово общуване”- факултатив – Факултет по математика и информация
– Изведени дипломанти/докторанти  – дипломанти 2
– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност 2015 -2017  Участие в проекти, инициирани от Педагогически факулте при ПУ „П.Хилендарски: 1. 1. Алтернативи в образованието”;2.  „Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художественотворчески дейности”
– Участие в редколегии на международни и български списания- Членство в международни и български професионални съюзи и организации         „Съюз на учените”
– Художествено-творческа/спортна дейност Важно значение в работата ми като театрален специалист имат творческите ми ангажименти: създаването и реализиране на сценарии, режисура,  актьорско участие; представяне на книги, както и програми, с които нашите студенти гостуват на децата.

– Обучения – международни, български.
– Награди

Дисертации  Дисертационен труд Дисертации  Дисертационен труд „Интрепретацията на епически текст чрез изкуството на живото художествено слово –  необходим компонент от подготовката на детски и начални учители” – защита 2011 г., степен доктор в област педагогически науки, 1.3. педагогика на обучението по .., Методика на обучението по театрално изкуство. Автореферат  на дисертационен труд „Интрепретацията на епически текст чрез изкуството на живото художествено слово –  необходим компонент от подготовката на детски и начални учители”, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011г.,
МонографииАвтореферат  на дисертационен труд „Интрепретацията на епически текст чрез изкуството на живото художествено слово –  необходим компонент от подготовката на детски и начални учители”, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011г.,
Учебници и учебни помагала за студентиУчебници и учебни помагала за детската градина и средното училище
Статии3. Статии1. Изразителното четене и изпълнение наизуст на литературен текст в живо художествено слово – специфични театрални творчески задачи в методиката на обучение по български език и литература в 1-4 клас, В: Сборник „Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни възпитателни тенденции“, Университетско издателство „П. Хилендарски“, Пловдив, 2010 г., ISBN 978-954-423-594-9.
2. Съвременни изисквания към интерпретацията на епически текст в жив художествен  разказ за детска аудитория – Сборник „Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни възпитателни тенденции“, Университетско издателство „П. Хилендарски“, Пловдив, 2010 г., ISBN 978-954-423-594-9
3. За някои актуални въпроси на изразителното четене и изпълнение на епически текст в живо художествено слово, В: Сборник „Съвременни педагогически теории и практики”, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011г., ISBN 978-954-423-732-5.
4. Древното изкуство на разказването и изпълнението на приказки в модерен педагогически контекст (част първа: основната задача на разказвача при подготовката за изпълнение на приказка). В: Сборник „Диалог на педагогическите компетенции”, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново., 2012. с. 243-252. ISBN 978-954-524-839-95. Самопрезентацията на учителя като оратор – теоретични постановки и педагогически стратегии за подготовката. В: Сборник „Съвременното образование – стратегии, направления, ценности”, УИ „П. Хилендарски”. Педагогически факултет, УИ „П. Хилендарски”. Пловдив, 2012.  ISBN 978-954-423-827-8.
6. Говорителят и неговият образ – значим фактор за речта пред аудитория (теоретични и практически педагогически подходи), В: Сб. Научни трудове на конференция на НВУ, Велико Търново, юни 2014г, ISSN 1314 – 1937.
7. По някои актуални проблеми на драматично-сценичните дейности в методическата практика, В: Сб. Образование, общество, личност, ПУ „П. Хилендарски”,  Пловдивско университетско издателство, 2015г. ISBN 978-619-202032-3
8. „ARTISTRY AS A COMPONENT IN THE SPEAKER’S MASTERY TO AN AUDIENCE  – THEORETICAL AND PEDAGOGICAL PROJECTIONS” в Сб: SOCIAL COMPETENCES, CREATIVITY AND WELLBEING, Пловдив, междунар симпозиум, 06.2015 г. ISBN 978-619-202-023-1
9. Относно някои антични концепции за ораторското изкуство и тяхното съвременно осмисляне. В: Сб. Научни трудове на конференция на НВУ „В. Левски”, Велико Търново, юни  2015г. ISBN
10. Антични идеи за своеобразието на живата ораторска реч и мястото им в съвременната подготовка на говорителя за реч пред аудитория. В: Сб. Образование, развитие, изкуство, УИ „П. Хилендарски”, Пв, 2015г. ISBN 978-619-202-077-4
11. Артистичните умения – аспект в съвременната професионална подготовка на учителя. В:”Алтернативи в образованието”, сборник с доклади на участниците в проект „Алтернативи в образованието”, УИ”Св. П. Хилендарски”. Пловдив, 2016, с. 78-188ISBN 978-619-202-159-7/.
12. Аспекти на въпроса за детската креативност в театралноинтерпретаторската дейност драматизация на епически текст. В: Сб материали от интердисциплинарна научна конференция Пампорово 10. 2016г. „Иновации и компетентности в образованието”   УИ П. Хилендарски”  ISBN 978-619-202-178-8.

Доклади1. Говорителят и неговият образ – значим фактор в речта пред аудитория (теоретични и практически педагогически подходи) Годишна университетска конференция на НВУ „В. Левски”, Велико Търново,  07.2014г 2. По някои актуални проблеми на драматично-сценичните дейности в методическата практика – Международна интердисциплинарна научна конференция на тема: Образование, общество, личност;  6,7,8 октомври 2014г. Боровец3. Антични идеи за своеобразието на живата ораторска реч и мястото им в съвременната подготовка на говорителя за реч пред аудитория – Научна конференция Образование, развитие, изкуство на педагогическия факултет при ПУ „П. Хилендарски”, Пампорово 2015г.4.  ARTISTRY AS A COMPONENT IN THE SPEAKER’S MASTERY TO AN AUDIENCE  – THEORETICAL AND PEDAGOGICAL PROJECTIONS”  –  Международен интердисциплинарен симпозиум SOCIAL COMPETENCES, CREATIVITY AND WELLBEING, организиран от Педагогически факултет при ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив,  3-4 06.2015 г.4. Аспекти на въпроса за детската креативност в театралноинтерпретаторската дейност драматизация на епически текст – Интердисциплинарна научна конференция  „Иновации и компетентности в образованието”   ПУ „П. Хилендарски”  Пампорово 10.2016г.
Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания Цитирания  1. Статия  М. Александрова Изразителното четене и изпълнение наизуст на литературен текст в живо художествено слово – специфични театрални творчески задачи в методиката на обучение по български език и литература в 1-4 клас, В:Сб „Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни възпитателни тенденции“, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив, 2010 г., ISBN 978-954-423-594-9. ,  цитирана от И. Колева в статията “Детската театрализирана игра като възможен прочит на художествения текст”  В:Сборник „Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни възпитателни тенденции“, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив, 2010.
2. Статия Съвременни изисквания към интерпретацията на епически текст в жив художествен  разказ за детска аудитория – Сборник „Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни възпитателни тенденции“, Университетско издателство „П. Хилендарски“, Пловдив, 2010 г.,  ISBN 978-954-423-594-9, цитирана от И. Колева в статията “Детската театрализирана игра като възможен прочит на художествения текст” , В: Сборник „Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни възпитателни тенденции“, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив, 2010.
Художествено-творчески дейностиХудожественотворчески изяви с участието на студенти от педагогическите специалности1.  Общоградски концерт зала „Съединение”27.02.2013 г., Общоградски тържествен концерт  по случай 3 март, 135 годишнината от Освобождението на България, организиран от Дирекция „Образование и развитие” – Община Пловдив, ГСПО ‘Хр.Г. Данов”, ПУ „П. Хилендарски”, Регионален исторически музей – Пловдив на сцената на музея на Съединението. – Участие в създаването на сценария и изнасянето на концерта.Снимковият материал представя участието на гл. ас. М. Александрова като изпълнител и театрален педагог, и студенти от Педагогически   факултет, специалност ПНУП, 2 и 3 курс – рецитал по  одата „Опълченците на Шипка” от И. Вазов
2. Концерт , организиран от катедра „Музика” в зала  „Тракарт” юни 2013 г.В концертната програма е включен рецитал по стихове на български автори: Петко Славейков, В. Ханчев, Д. Дамянов. Стиховете изпълняват студенти от специалност ПНУП, 2 и 3 курс, театрален педагог гл.ас. д-р М. Александрова.
3.               май, 2016 г. галерия Резонанс, Пловдив, Представяне стихосбирката на Николай Майсторов.Изпълнение на стихове
4. Изложба «Музика», май 2016 г., на студенти ПОИИ 1 курсПри откриването рецитал по стихове на съвременни български поети.
5.     май 2017 Стихотворение , отпечатано в антология на американски издател Stanley H. Barkan, Poet/Publisher, двуезично издание. – стихотворение „WHITE SQUARE ON A WHITE BACKDROP”

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg