Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова

Ръководител на катедра

Кабинет: стая 24, Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: valiamargaritova@uni-plovdiv.bg, vsmargaritova@pfpu.bg

Проф. Валентина Стойчева Маргаритова, дпн е преподавател в Педагогически факултет на ПУ“Паисий Хилендарски“.

Чете лекции по:

  • статистика в специалностите: Психология, Социална педагогика, Бит и технологии, Музика, Физическо възпитание
  • математика в специалностите: ПНУП, НУПЧЕ, НУП
  • статистика в магистърски програми: Алтернативи в ПНУП, Превантивна педагогика, Спорт в училище, Образованието по български език и литература
  • статистика в Докторантско училище към Педагогически факултет
  • статистика в EWTO.

Автор е на една монография, един учебник за студенти, две ръководства за семинарни упражнения, едно ръководство за работа с Excel, пет студии и над 50 публикации по приложението на математиката в спорта. Изготвила е 16 рецензии и становища за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност. Рецензент е на една монография.

В периода 2007-2015 година е Зам.-декан на Педагогически факултет, а в периода 2007-2009 година – ръководител катедра ТМФВ. От 2016 година е Научен секретар на Педагогически факултет.

Била е Академичен наставник в Проект към МОН „Студентски практики“.

УЧАСТИЕ В УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

  1. Маргаритова В. Вариационен анализ. Теория и методика на физическото възпитание. Ръководство. Университетско издателство „П. Хилендарски“. Пловдив, 2015 /стр. 80-90/. ISBN 978-619-202-092-7
  2. Маргаритова В. Регресионен и корелационен анализ. Теория и методика на физическото възпитание. Ръководство. Университетско издателство „П. Хилендарски“. Пловдив, 2015 /стр. 91-97/. ISBN 978-619-202-092-7
  3. Маргаритова В. Проверка на хипотези. Теория и методика на физическото възпитание. Ръководство. Университетско издателство „П. Хилендарски“. Пловдив, 2015 /стр. 98-101/. ISBN 978-619-202-092-7

СТУДИИ

Маргаритова В. Хиперповърхнини в Псевдоевклидово пространство със сигнатура (2,2). Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2016. ISBN 978-619-202-170-2

 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ

Петкова М., В. Маргаритова. Установяване на корелационните зависимости между физическите и психическите качества на 9-10-годишни ученици след приложен модел по подвижни игри. Международна научна конференция «Кинезиология» В. Търново, 2012

РЕЦЕНЗЕНТ НА МОНОГРАФИЯ

  1. Петкова М. Акценти в модулното обучение – игри и бадминтон (монография). Изд. Фабер, В. Търново, 2014. ISBN 978-619-00-0157-7

УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект BG051РO001-3.3.07-0002  „Студентски практики” по Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси ”, академичен наставник /2013-

2015/.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg