Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

Димитър Николов Ангов

Ст. преподавател

Кабинет: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: angov@uni-plovdiv.bg, dimitar.angov@pfpu.bg

Старши преподавател в катедра „ Теория и методика на физическото възпитание и спорт“. Основни научни интереси и публикации в областта на физическото възпитание и спорт. Участник в проект „Студентски практики“

Основна е преподавателската дейност свързана с правеждане на занятия по волейбол в специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, обща физическа подготовка в групите имащи в програмата си часове по физическо възпитание и спорт.

Спортната и състезателна дейност е свързана с ръководене на отборите по волейбол мъже и жени в градски първенства, Пловдивски студентски игри, групите на държавните студентски първенсва, във финалите на провеждащите се универсиади, летни университетски игри – плажен волейбол и участие по покана от организатори на турнири.

Статии

2022 г.  Илиев, Г., Д. Ангов, Оптимизиране на методика за начално обучение на  подаванията във волейболната игра, Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта №9, Университетско издателство „ П.Хилендарски“, 2022, ISSN 2367-8216

2010 г. – Найденова, Т., Д. Ангов. Сравнителен анализ на методиката на обучение на ITF и на тенис Академията Ник Болетиери при начинаещи. Научна конференция-Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта. Университетско издателство „ П. Хилендарски”,- Пловдив 2010.

2007 г. – Найденова, Т., Д. Ангов, Ст. Димитров. Възможности за активизиране на познавателната дейност на ученици от начална училищна възраст в уроците по физическо възпитание. Научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници. Сборник доклади – том ІІІ. Социално-икономически и хуманитарни науки-Пловдив, 2007.

2006 г. – Ангов, Д.,Т.Найденова, Д.Благоев. Изследване отношението на студентите от ПУ „ П. Хилендарски „ към физическото възпитание и спорта. Юбилейна конференция ТУ-София филиал Пловдив, том ІV, Пловдив 2006.

2004 г. – Присадова Р., Д. Ангов, Б.  Чинкова, Т. Найденова. Аеробиката  в  състезателния  културизъм. Научна конференция с международно участие, Култура и образование – перспективи – Пловдив, 2004.

2004 г. – Найденова,Т., Д.Ангов, Ст.Димитров, Р.Присадова,. Динамика  на физическото качество сила на ученици, занимаващи се с тенис. Научна конференция с международно участие, Култура и образование-перспективи, Пловдив, 2004.

2004 г. – Присадова Р, Д. Ангов, Т. Найденова, Ст. Димитров, Б. Чинкова,В. Нотов. Принципите на heavy duty  в културистичната подготовка. Научна конференция с международно участие, Култура и образование-перспективи, Пловдив, 2004.

2001 г. – Найденова, Т., Д. Ангов, Д. Благоев. Изследване върху ефекта на някои умения и сръчности със значение за началното обучение по тенис. Сп. Спорт и наука – София, 2001.

2001 г. – Присадова  Р., Б. Чинкова., Т. Найденова., Д. Ангов .Индивидуализацията – основен елемент при конфенционалния и състезателен културизъм. Сп. Спорт и наука – София , 2001.

2000 г. – Ангов, Д., Т. Найденова, Д. Благоев. Изследване отношението на студентите от Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” към физическото възпитание и спорта. Научни трудове на Съюза на учените в България – гр.Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том І. Национална научна сесия на младите учени, Доклади и резюмета, 2000.

2000 г. – Найденова, Т., Д. Ангов,  Д. Благоев. Физическите качества и мястото им в началното обучение по тенис. Научни трудове на Съюза на учените в България – гр. Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том І. Национална научна сесия на младите учени, Доклади и резюмета , 2000.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg