Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

д-р Мая Спасова Соколова

Главен асистент

Кабинет: Нова спортна зала, ет.1

Телефон: 032/261-325

Email: sokolova@uni-plovdiv.bg, maja.sokolova@pfpu.bg

– Научни интереси – области

 • Физическо възпитание в предучилищна възраст
 • Обща физическа и практическа подготовка на студенти
 • Квалификация на учители
 • и др.
 • Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми
 • Методика на физическото възпитание
 • Актуални проблеми на методиката на обучението по физическо възпитание в детската градина и в началния етап на СОУ
 • Алтернативни технологии в обучението по теория и методика на физическото възпитание
 • Специфика на спорта в училище

– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска

Дейност

 • 2017-2018 Факултетски проект „Иновативна образователна среда“. Конкурсна сесия към фонд „Научни изследвания“ 2017/2018 г., № ФП17-ПФ-007
 • 2015-2017 Изследователски проект «Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в двигателната дейност на 5-7 годишните деца чрез методите на физическото възпитание» в детски заведения на гр. Пазарджик;
 • 2016 Национална програма на МОН „Квалификация“, Мярка VІІ „Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики“, Национална конференция „Водим бъдещето за ръка“, гр. Пазарджик – консултант и ръководител на секция;
 • 2016 Проект „Спортни дейности за социално включване“, Програма „Еразъм +“, НПО Сдружение „Детски спорт“, консултант;
 • 2016-2017 Проект „Детската градина – територия на здравето“ – ОДЗ „Валентина Терешкова“, гр. Пазарджик, консултант и участник;
 • 2015-2016 Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства – финансира се от МОН всяка финасова година съгласно ПМС 129. ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Пазарджик, консултант;
 • 2010-2017 Областни учителски конференции по предучилищно образование, гр. Пазарджик – консултант и ръководител на секции.
Учебници и учебни помагала за студенти
2015 г. – Боева, С., М. Соколова. Физическото възпитание и спортът в прогимназиалния етап на основната образователна степен. В Ръководство по теория и методика на физическото възпитание. Под ред. На проф. д.п.н. Веселин Маргаритов и гл. ас. д-р Силвана Боева, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, стр. 119-125, ISBN 978-619-202-092-7
2015 г. – Соколова, М., С. Боева. Физическото възпитание и спортът в средната образователна степен. В Ръководство по теория и методика на физическото възпитание. Под ред. на проф. д.п.н. Веселин Маргаритов и гл. ас. д-р Силвана Боева, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, стр. 126-131, ISBN 978-619-202-092-7
Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище
2009 г. – Книга за учителя за първа група на детската градина. Образователно направление „Физическа култура“, Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 154-189, ISBN 978-954-18-0709-5
2009 г. – Книга за учителя за втора група на детската градина. Образователно направление „Физическа култура“, Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 176-214, ISBN 978-954-18-0710-1
2009 г. – Книга за учителя за трета група на детската градина. Образователно направление „Физическа култура“, Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 210-254, ISBN 978-954-18-0711-8
2009 г. -Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в първа група на детската градина. Образователно направление „Физическа култура“, Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 289-337, ISBN 978-954-18-0712-5
2009 г. – Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание във втора група на детската градина. Образователно направление „Физическа култура“, Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 383-438, ISBN 978-954-18-0712-5
2009 г. – Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в трета група на детската градина. Образователно направление „Физическа култура“, Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 403-462, ISBN 978-954-18-0714-9
2009 г. – Приказни пътечки. Сборник с текстове, игри и песни за децата от първа група на детската градина. Подвижни игри., Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 121-135, ISBN 978-954-18-0708-8
2009 г. – Приказни пътечки. Сборник с текстове, игри и песни за децата от втора група на детската градина. Подвижни игри., Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 160-178, ISBN 978-954-18-0715-6
2009 г. – Приказни пътечки. Сборник с текстове, игри и песни за децата от трета група на детската градина. Подвижни игри., Колектив, С., Издателство Булвест 2000, 2009, стр. 156-169, ISBN 978-954-18-0716-3
2016 г. – Щерева, Р., Соколова, М. Тематично разпределение в направление „физическа култура“ – първа възрастова група. Примерни годишни разпределения по новите учебни програми за детски градини. Издателство „Булвест 2000“, 2016, http://bulvest.com/ed_files/file/_1gr/FK1gr%202016.docx Accessed [08.06.2017]
2016 г. – Щерева, Р., Соколова, М. Тематично разпределение в направление „физическа култура“ – втора възрастова група. Примерни годишни разпределения по новите учебни програми за детски градини. Издателство „Булвест 2000“, 2016, http://bulvest.com/ed_files/file/_1gr/FK2gr%202016.docx Accessed [08.06.2017]
2016 г. – Щерева, Р., Соколова, М. Тематично разпределение в направление „физическа култура“ – трета възрастова група. Примерни годишни разпределения по новите учебни програми за детски градини. Издателство „Булвест 2000“, 2016, http://bulvest.com/ed_files/file/_1gr/FK3gr%202016.docx Accessed [08.06.2017]

Статии
1989 г. – Соколова, М. Съревнователният метод в занятието по физическо възпитание. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, т. І, кн. 8, 1989, с. 159-168
1991 г. – Соколова, М. Съревнователната мотивация при децата от предучилищна възраст. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, т. ІІ, кн. 8, 1991
1999 г. – Соколова, М. Социалното поведение на шест-годишните деца в съревнователните подвижни игри. Сборник „Традиции и новаторство в българското образование на границата на две столетия“, ИК ИТА ЕСТ, Пловдив, 1999, с. 14-18, ISBN 954-9601-06-4
2010 г. – Соколова, М. Интегративен подход в процеса на физическото възпитание в детската градина – Сборник “Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта”, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010, с. 35-40, ISBN 978-954-423-604-5
2013 г. – Соколова, М. Квалификацията на детските учители и провеждането на форми с туристическа дейност. В Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта № 2, под ред. на проф. дпн Маргаритов, Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2013, с. 14-18, ISBN 978-954-423-906-0
2015 г. – Соколова, М. Подходи в предучилищното физическо възпитание. В Образование, развитие, изкуство. Образование и развитие, Пловдив, Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2015, с. 180-190, ISBN 978-619-202-076-7
2015 г. – Соколова, М. Морфо-функционално съзряване на централната нервна система и физическото възпитание в предучилищната възраст. В Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта № 3, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, стр. 83-88, ISSN 2367-8216
2016 г. – Соколова, М. Надеждност на теста “Скок на дължина от място” при изследването на петгодишни деца. В Иновации и компетентности в образованието, под ред. на Р. Танкова, Д. Левтерова и Г. Иванова, Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2016, стр. 206-215, ISBN 978-619-202-178-8

Доклади
1990 г. – Соколова, М. Игровият метод в процеса на физическото възпитание в детската градина. Научна сесия „Паисиеви дни“, Пловдив, 14-21 май 1990, доклад
1992 г. – Соколова, М. Изследване на социално-психологическата структура на детската група. Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание в различните звена на образователната ни система“, Благоевград, 9-11 април 1992 г., доклад
1996 г. – Соколова, М. Педагогическите възгледи на Й. Х. Песталоци за елементарното физическо образование. Научна конференция с международно участие на тема „Съвременната педагогическа теория и практика в диалог с Йохан Х. Песталоци“, Пловдив, 25-26 април 1996 г., доклад
1998 г. – Соколова, М. Социометрично изследване на съревноваваща се детска група. Конференция на тема „Детската градина – център за образование, сътрудничество и творчество“, София, 5-6 юни 1998 г., доклад
2002 г. – Маргаритов В., Н. Йорданова, В. Маргаритова, М. Соколова. Психофизическа подготовка в обучението по хандбал. Международна научна конференция “Кинезиология 2002”. “40 години ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и 10 години ПОФВ”, 25-26 октомври 2002 г., с. 22-25. В. Търново, 2002 г., доклад
2003 г. – Соколова, М. Културологични особености на състезателността в детска възраст. Научна конференция с международно участие на тема „Съвременни тенденции на образователните технологии в средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина“, Пазарджик, 17-18 октомври 2003 г., доклад
2010 г. – Соколова, М. Възможности за интегративни връзки в процеса на физическото възпитание., Областна конференция по предучилищно възпитание “Водим бъдещето за ръка”, Велинград, 24-26 март 2010 г., доклад и ръкововодител на секция
2012 г. – Соколова, М. Съдържателни и технологични параметри на образователно направление „Физическа култура” в програмните системи за подготвителна група., Областна конференция по предучилищно възпитание “Водим бъдещето за ръка”, Панагюрище, ИК „Оборище”, 2012 г., доклад и ръкововодител на секция
2014 г. – Соколова, М. Проектите на учебни програми по физическо възпитание – проблеми и перспективи., Областна конференция „Учителят – творец и новатор”, Пещера, 29-31 октомври 2014 г., доклад и ръкововодител на секция
2015 г. – Соколова, М. Методически насоки за приложението на съревнователния метод във физическото възпитание на 5-7 годишните деца., Областна конференция с представяне на добри практики „Децата и големият свят“, Пазарджик, 1-3 юни 2015 г., доклад и научен консултант
2016 г. – Соколова, М. Съвременни педагогически технологии в предучилищното физическо възпитание., Девета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца“, Пазарджик, 11-13 май 2016 г., доклад и ръкововодител на секция
2017 г. – Соколова, М. Педагогическото взаимодействие между родител и дете в системата на предучилищното физическо възпитание., Областна педагогическа конференция „Учене през целия живот – от малки до големи“, Пазарджик, 30-31 май 2017 г., доклад и ръкововодител на секция

Цитирания
2017 г. – Здравкова, С., Р. Щерева, М. Соколова и др. (2009). Програмна система „Приказни пътечки“ за 1., 2. и 3. група в детската градина, Книга за учителя, Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание, Сборник с текстове, игри и песни, София: „Булвест 2000“. Цитирано в „Особености в развиването на детската моторика – основни движения: I – хвърляне.“ В „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта”, № 4. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2017, автор: Росица Щерева
2017 г. – Здравкова, С., Р. Щерева, М. Соколова и др. (2009). Програмна система „Приказни пътечки“ за 1., 2. и 3. група в детската градина, Книга за учителя, Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание, Сборник с текстове, игри и песни, София: „Булвест 2000“. Цитирано в „Особености в развиването на детската моторика – основни движения: II –бягане.“ В „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта”, № 4. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2017, автор: Росица Щерева

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg