Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

д-р Росица Христева Щерева

Главен асистент

Кабинет: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: rshtereva@uni-plovdiv.bg, r.shtereva@pfpu.bg

Научни интереси – в областта на:

 • Подвижните игри в усъвършенстването и диагностицирането на координационните и кондиционните способности на деца и ученици;
 • Двигателното обучение на децата от предучилищна възраст и на учениците;
 • Развиване на двигателната функция на децата от предучилищна възраст

и др.

Лекционни курсове:

 • „Методика на физическото възпитание в детската градина“ – в бакалавърска програма „Предучилищна педагогика с чужд език“;
 • „Подвижни игри“ – в бакалавърска програна „Педагогика на обучението по физическо възпитание“;
 • „Общотеоретични проблеми на теорията и методиката на физическото възпитание“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Алтернативни технологии във физическото възпитание“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Специфика на спорта в училище“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Спортни дейности за деца в неравностойно положение“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Алтернативни технологии във физическото възпитание“ – в магистърска програма „Алтернативни технологии на обучението в детската градина и началния етап на СОУ“;
 • „Физическо възпитание със здравна насоченост“ – в магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“;

и др.

Участие в проекти :

 • Проект „Спортни дейности за социално включване“, Програма „Еразъм+“, Сдружение „Детски спорт“; BG 05M9OP001-1.003-1044 „Нови работни места и устойчива заетост“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, BG 05M9OP001-1.003 – Ново работно място;

BG05M2OP001-3.002-0153 „Заедно в училище“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  BG05M2OP001-3.002 – Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи и получили международна закрила – програмен директор и водещ експерт;

 • Проект „Студентски практики“ – BG051PO001-3.3.07-0002 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – участник;
 • Факултетски проект „Иновативна образователна среда“. Конкурсна сесия към фонд „Научни изследвания“ 2017/2018 г., № ФП17-ПФ-007– участник

Член на авторския колектив, разработил Програмна система „Приказни пътечки“ за   детската градина – автор на Образователно направление „Физическа култура“ (Издателство „Булвест 2000“)

Осъществянане на квалификация на действащи предучилищни педагози и училищни учители

Членство в международни и български професионални съюзи и организации – DIRES – Didactique Innovation Recherche en Education Scientifique – I’Association

Дисертации2014 г. – докторант в ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт, защитила дисертация на тема: „Полифункционален характер на подвижните игри при усъвършенстване на двигателните способности на децата от предучилищна възраст“,2014 г. – присъдена образователна и научна степен „доктор“

Монографии2009 г. – Общоразвиващи физически упражнения в детската градина, преработено и допълнено издание, 79 стр., УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив,  ISBN 978-954-484-3
1995 г. – Общоразвиващи упражнения в детската градина, 95 стр., Издателство „Полиграфюг“ – ООД, Хасково,  ISBN 954-799-447-6

Учебници и учебни помагала за студенти2017 и 2015 г.  –  Методика на физическото възпитание. Учебно помагало за студенти, под ред. на В. Маргаритов,  преработено и допълнено издание, 206 стр., Пловдив: УИ „П. Хилендарски”. ISBN 954-423-1681
2015 г.  –  Ръководство за семинарни упражнения по теория и методика на физическото възпитание, под ред. на В. Маргаритов, преработено и допълнено издание, 153 стр., Пловдив: УИ „П. Хилендарски”.  ISBN 978-619-202-092-7
1999 г. – Методика на физическото възпитание. Учебно помагало за студенти, под ред. на В. Маргаритов, 187 стр., Пловдив: УИ „П. Хилендарски”. ISBN 954-423-168-4
1997 г.  –  Ръководство за семинарни упражнения по теория и методика на физическото възпитание,  под ред. на В. Маргаритов,  83 стр., Пловдив: УИ „П. Хилендарски”.  ISBN 954-423-119-6

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище2010 г. – Щерева, Р. Програмна система „Приказни пътечки“, Комплект работни листове за диагностика на представите на децата от 1. група на детската градин, София: Издателство „Булвест 2000“
2010 г. – Щерева, Р. Програмна система „Приказни пътечки“, Комплект работни листове за диагностика на представите на децата от 2. група на детската градин, София: Издателство „Булвест 2000“
2010 г. – Щерева, Р. Програмна система „Приказни пътечки“, Книжка за детето „Скоклива пътечка към физическата култура“ за диагностика на представите на децата от 3. група на детската градина, София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0760-62009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Книга за учителя за 1. група на детската градина, 189 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0709-5
2009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Книга за учителя за 2. група на детската градина, 215 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0710-1
2009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Книга за учителя за 3. група на детската градина, 255 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0711-8
2009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в 1. група на детската градина, 337 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0712-5
2009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание във 2. група на детската градина, 439 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0712-5
2009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в 3. група на детската градина, авторски колектив, 463 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0714-9
2009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Сборник с текстове, игри и песни за децата от 1. група на детската градина, 143 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0708-8
2009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Сборник с текстове, игри и песни за децата от 2. група на детската градина, 181 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0715-6
2009 г. – Здравкова, Ст., Р. Щерева и др. Програмна система „Приказни пътечки“, Сборник с текстове, игри и песни за децата от 3. група на детската градина, 175 стр., София: Издателство „Булвест 2000“. ISBN 978-954-18-0716-3
2005 г. – Щерева, Р. Диагностична книжка за деца „Юначета“, учебно помагало за за подготвителна група в детската градина, София: ИК „Гея-Либрис“. ISBN 954-300-059-Х
2004 г. – Книга за учителя за подготвителна група в детската градина, авторски колектив, 159 стр., София: ИК „Гея-Либрис“. ISBN 954-300-049-2
2001г. – Идеи за всеки ден в детската градина II, помагало за 1., 2. и 3. гупа, авторски колектив, 79 стр., Пловдив: Издателство „Сема 2001“. ISBN 954-8833-39-5

Статии2017 г. – Щерева, Р. Особености в развиването на детската моторика – основни движения: I – хвърляне. В  „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта”, № 4. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”. под печат
2017 г. – Щерева, Р. Особености в развиването на детската моторика – основни движения: II –бягане. В  „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта”, № 4. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”. под печат2015 г. – Shtereva, R. Motor games as a tool for diagnosis of condition abilities of preschool children. In  „Social competences, creativity and wellbeing”, Interdisciplinary symposium, June 3 – 5. 2015, Plovdiv, рр. 213-217. Plovdiv: Plovdiv University Press „Paisii Hilendarski”.  ISBN 978-619-202-023-12015 г. –  Щерева, Р. Подвижната игра в процеса на формирането и развиването на двигателните способности. В  „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“,  № 3,  с. 57-65. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”.  ISSN2367-8216
2015 г. – Щерева, Р. Особености в проявата и диагностиката на координационните способности в предучилищна възраст. В „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта”, № 3,  с. 66-71. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”. ISSN2367-82162013 г. – Щерева, Р. Проява на компонентите на двигателната координация в подвижните игри. В „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта”, № 2,  с. 54-62. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”.  ISBN 978-954-423-906-0
2010 г. – Щерева, Р. Диагностика на двигателното умение на децата от предучилищна възраст. В „Съвременни проблеми на фицическото възпитание и спорта”, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, с. 41. ISBN 978-954-423-604-5
2010 г. – Щерева, Р. Влияние на подвижните игри върху формирането на двигателните умения на децата от предучилищна възраст. В „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта”, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, с. 45. ISBN 978-954-423-604-5

Доклади2016 г. –  Щерева, Р. Двигателната активност – условие за проявата на онтогенетичната сензитивност в развитието на кондиционните способности  на децата от предучилищна възраст. В сборник с доклади „Иновации и компетентности в образованието“ от Интердисциплинарната научна конференция на Педагогическия факултет, 12-14 октомври 2016 г., Пампорово, с.  137-149.  Пловдив: УИ „П. Хилендарски”.  ISBN 978-619-202-178-8
2014 г. – Щерева, Р. Ефективност на методите за създаване на представа за двигателните действия при формиране на пространствената точност на движенията на децата от предучилищна възраст. В сборник с публикации от Научна конференция „Образование, общество, личност” на Педагогическия факултет, 6 – 8 октомври 2014 г., Боровец, с. 335-342. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”. ISBN 978-619-202-032-3
2013 г. – Щерева, Р. Диагностични функции на подвижната игра в измерването на кондиционните способности при децата от предучилищна възраст. В сборник „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, V-та Международна научна конференция на СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, 8-9 ноември 2013 г., София, с. 504-508. София: УИ „Св. Климент Охридски”.  ISSN 1314-2275
2011 г. – Щерева, Р. (2011). Степен на осъзнатост на някои характеристики на двигателните действия от децата в предучилищна възраст, в „Съвременни педагогически теории и практики”, 25 години Педагогически факултет на ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, с. 328. ISBN 978-954-423-732-5
2004 г. – Щерева, Р. Диагностика на осъзнаването на някои характеристики на двигателните действия от децата от предучилищна възраст. В сборник „Култура и образование – перспективи“, III част, с. 141, Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 20-годишнината на Педагогическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив
2004 г. – Chtéréva, R. (2004). Prise de conscience du corps et sa function motrice des enfants de l’âge prescolaire au cours de leur l’éducation physique, “Le corps – objet scientifique, objet technoligique dans l’education et la culture”, XXVI-es Journées internationals sur la communication, l’education et la culture scientifiques, techniques et industrielles, Chamonix, France   1997 г. – Chtéréva, R. (1997). Augmentation de l’activité physique des enfants urbanisés moyennant exercices non traditionnels et jeun motrices, International Interdisciplinary Conference  „Urban Childhood”, Trondheim, Norway

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

Цитирания Здравкова, Ст., Р. Щерева, М. Соколова и др. Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в първа група на детската градина. С., Издателство „Булвест 2000”, 2009, стр. 319, 320, 335 Здравкова, Ст., Р. Щерева, М. Соколова и др. Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание във втора група на детската градина. С., Издателство „Булвест 2000”, 2009, стр. 414 Здравкова, Ст., Р. Щерева, М. Соколова и др. Методическо ръководство за реализиране на образователното            съдържание в трета група на детската градина. С., Издателство „Булвест 2000”, 2009, стр. 434, 461 И трите в:  Соколова, М. Квалификацията на детските учители и провеждането на форми с туристическа дейност. В „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ № 2, под ред. на В. Маргаритов, Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2013, с. 14-18, ISBN 978-954-423-906-0 Shtereva , R ., Sokolova , M . (2009). Curricular Area “Physical Education”. In: S. Zdravkova, ed., Teacher’s Book for Third Group of Kindergarten, 1st ed. Sofia: Bulvest 2000, pp.210-254. (in Bulgarian) В:Соколова, М. Надеждност на теста “Скок на дължина от място” при изследването на петгодишни деца. В „Иновации и компетентности в образованието“, под ред. на Р. Танкова, Д. Левтерова и Г. Иванова, Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2016, стр. 206-215, ISBN 978-619-202-178-8

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg