Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

Доц. д-р Силвана Венелинова Боева

Кабинет: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: s_boeva@uni-plovdiv.bg, silvana.boeva@pfpu.bg

Научни интереси – в областта на:

 • Физическото възпитание и спорта в образователната система;
 • Теоретико-методични проблеми при развиване, диагностициране и оценяване на двигателните способности;
 • Развитие на научно-изследователската дейност в спортно-тренировъчната практика;
 • Подготовка на педагогическите кадри и др.

 

Разработен лекционни курсове:

 • „Теория и методика на физическото възпитание“ – в бакалавърска програма „Начална училищна педагогика с чужд език“; РО
 • „Теория и методика на физическото възпитание в начална училищна възраст“ – в бакалавърска програма „Предучилищна и начална училщна педагогика“; РО
 • „Теория и методика на физическото възпитание” – в бакалавърска програма „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Предучилищна педагогика с чужд език” (филиал Кърджали);
 • „Теория и методика на физическото възпитание” – в бакалавърска програма „Начална училищна педагогика с чужд език“ (филиал Смолян);
 • „Спорт и здраве” избираема дисциплина със специалност „Биология, човешко поведение и здраве” (редовно обучение) във филиал Смолян;
 • „Теория и методика на физическото възпитание“ – в бакалавърска програма „Педагогика на обучението по физическо възпитание“; РО
 • „Теория и методика на спортната тренировка“ – в бакалавърска програна „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, Редовна и задочна форма на обучение
 • „Волейбол“ и „Методика на преподаване на волейбол” – в бакалавърска програма „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ ЗО;
 • „Общотеоретични проблеми на теорията и методиката на физическото възпитание“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Алтернативни технологии в спортната тренировка“ – в магистърска програма „Спорт в училище“ (неспециалисти);
 • „Специфика на спорта в училище“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Волейбол“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Спортология“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Алтернативни технологии във физическото възпитание“ – в магистърска програма „Алтернативни технологии на обучението в детската градина и началния етап на СОУ“;
 • „Физическо възпитание със здравна насоченост“ – в магистърска програма

 

Участие в проекти :

УЧАСТИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

 

 • Проект № ФП 17-ПФ-007/2017г. „Иновативна образователна среда” – Фонд „Научни изследвания” при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, член на изследователския екип, 2017-2018г.

 

 • НИ15$ФС017/23.04.2015г. – „Хетеротопия на здравето при население в репродуктивна възраст”, „Фонд „Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”, член на изследователския екип, 2015-2016г.

 

УЧАСТИЯ В  НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

 

 • BG051PO001-3.3.07-0002; Проект: „Студентски практики”, финансиран от Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” и изпълняван от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2013-2015г., Ръководители: проф. д-р Запрян Козлуджов, проф. д-р Невена Милева и проф. д-р Дора Левтерова

 

 • BG05M2OP001-2.002-0001 Проект: „Студентски практики”, финансиран от Оперативна програма: „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. и изпълняван от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2016-2018г., Ръководител: проф. д-р Дора Левтерова

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН ПРОЕКТ

 

 • Проект №590416-ЕРР-1-2017-BG-S-PO-SCP2017 – „Sports Training for All” – ERASMUS+ Programme; KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Collaborative Partnership in Sport 2017, член на изследователски екип

 

 

 

 

Членство в международни и български професионални съюзи и организации –

Съюз на учените България

 

ДИСЕРТАЦИЯ

 2013 г.  – защитила дисертация на тема: „Модулно обучение по физическо възпитание и спорт в началното училище : модели на работа за повишаване на физическата годност : дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … , докторска програма: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

 

МОНОГРАФИИ: 

 1. Физическата подготовка на децата от начална училищна възраст – теоретични основи и практическо приложение, (2018). Университетско издателство „Паисий Хилендарски”,  ISBN:978-619-202-3625-6  COBISS.BG-ID: 1287813604
 2. Учебният процес по физическо възпитание и спорт в началното училище – проблеми и перспективи, (2019). Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, ISBN:978-619-202-403-1

 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

1.ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Под редакцията на проф. д.п.н. Веселин Маргаритов  Уни.издателство „Паисий Хилендарски“, 1996,  ISBN: 954-423-104-8  COBISS.BG-ID:1030943204

   Преработено издание 2014 ISBN: 978-954-423-996-1  COBISS.BG-ID:1282581988

Глава втора

ІІ2.2. Лекоатлетически упражнения

ІІ2.4. Подвижни и спортно-подготвителни игри

ІІ2.5. Музикални игри, хора и танци

Глава трета

Физическото възпитание в средната и горна училищна възраст

 

 1. МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Под редакцията на проф. д.п.н. Веселин Маргаритов  София“, 1999,  ISBN 954-423-168-4    COBISS.BG-ID:1030943204

 

Глава V Лека атлетика  

Глава VIII Баскетбол

Глава X Волейбол

 

 

 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ РЪКОВОДСТВО Под редакцията на проф. д.п.н. Веселин Маргаритов гл. ас. д-р Силвана Боева, Уни.издателство„Паисий Хилендарски“, 2015, ISBN 978-619-202-092-7    

 

 • Урокът – основна форма на работа по физическо възпитание и спорт С. Боева
 • Физическото натоварване в урока по физическо възпитание и спорт С. Боева
 • Плътност на урока по физическо възпитание и спорт С. Боева
 • Физическото възпитание и спортът в началния етап на основната образователна степен С. Боева
 • Физическото възпитание и спортът в прогимназиалния етап на основната образователна степен С. Боева, М. Соколова
 • Физическото възпитание и спортът в средната образователна степен М. Соколова, С. Боева

 

 

УЧАСТИЕ В РЕДАКТОРСКИ КОЛЕКТИВ

 

1.СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА №1, Под редакцията на:проф. д.п.н. Веселин Маргаритов

гл. ас. Силвана Боева,  гл. ас. Росица Щерева.Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2010, ISSN 978-954-423-604-5

 

2.СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА №3, Под редакцията на:проф. д.п.н. Веселин Маргаритов

гл. ас. д-р Силвана Боева Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, ISSN 2367-8216

 

 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

РЪКОВОДСТВО  Под редакцията на проф. д.п.н. Веселин Маргаритов гл. ас. д-р Силвана Боева, Уни.издателство„ПаисийХилендарски“, 2015,  ISBN 978-619-202-092-7

 

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Списък на статиите и публикациите е приложени в раздел файлове.

 

 

 

 

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg