Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

д-р Стоян Николов Димитров

Главен асистент

Кабинет: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: stoqn_dimitrov@uni-plovdiv.bg, stoyan.dimitrov@pfpu.bg

Роден през 1970г. в гр.Смолян. Завършил  ПУ „Паисий Хилендарски”, Педагогически факултет специалност „Физическо възпитание” (2001г.). Магистър, специалност ”Педагогика на обучението по физическо възпитание”. В Пловдивския университет постъпва през 2003г. Чете лекции и води упражнения по Футбол.
 1. Психофизическа подготовка и ролята и в обучението по футбол с ученици от първа училищна степен. Научна конференция с международно участие, Благоевград, 2002. (съавт. с Маргаритов В., В. Маргаритова, М. Гърдева, М. Водев)
 2. Динамика на физическото качество сила на ученици, занимаващи се с тенис. Научна конференция с международно участие, Култура и образование- перспективи. Сборник – III част, Пловдив, 2004, стр.150-153 ( съавт. с Найденова Т, Д. Ангов, Р. Присадова)
 3. Принципите на heavy duty в културистичната подготовка. Научна конференция с международно участие, Култура и образование – перспективи. Сборник – III част, Пловдив, 2004, стр.169-171 ( съавт. с Присадова Р, Д. Ангов, Т. Найденова, Б. Чинкова, В. Нотов)
 4. Димитров, Ст. Методика за развиване на физическото качество издръжливост при футболистите. Юбилейна научна конференция с международно участие, Култура и образование- перспективи, Сборник – III част, Пловдив, 2004, стр.159-162
 5. Възможности за активизиране на познавателната дейност на ученици от начална училищна възраст в уроците по физическо възпитание. Сб. Доклади, Социално-икономически и хуманитарни науки. Изд. „Имеон“, Пловдив, 2007, стр.96-102 ISBN: 978-954-9449-13-6 (съавт. с Д. Ангов, Т. Найденова)
 6. Димитров, Ст. Влияние на психофизическата подготовка в обучението по футбол при 11-12-годишни футболисти. Научна конференция. Сборник доклади и съобщения „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации”. Изд. „Фабер“, Разград, 2008, стр.75-79 ISBN 978-954-400-003-5
 7. Димитров, Ст. Проблеми на техническата подготовка в етапа на ранното обучение по футбол. „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010, стр.67-72 ISBN 978-954-423-604-5
 8. Ситуативна психическа готовност при висококвалифицирани футболисти. Сборник „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта №2“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013, стр.7-13 ISBN 978-954-423-906-0 ( съавт. с В. Маргаритов, М. Маргаритов, Т. Митев, К. Каналев)
 9. Футболното хулиганство през погледа на студенти – бъдещи спортни педагози. Сборник „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта № 2“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013, стр.27-30 ISBN 978-954-423-906-0 ( съавт. с В. Маргаритов)
 10. Исторически преглед на женския футбол и неговата роля за учебно-възпитателния процес по физическо възпитание и спорт в училище. Сборник „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта № 2“. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013, стр.31-35 ISBN 978-954-423-906-0 ( съавт. със С. Боева)
 11. Димитров, Ст. Особености при проявлението на двигателно-координационните способности при подрастващи футболисти. „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №3, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, стр.52-56 ISSN 2367-8216
 12. Димитров, Ст. Развиване на координационните способности в етапа на ранно обучение по футбол – теоретични аспекти. „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №5, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, стр.57-63 ISSN 2367-8216

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg