Магистърски програми

Педагогически факултет

Спорт в училище

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по…
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по физическо възпитание
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
2 семестъра – за завършилите специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“
4 семестъра – за всички останали
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа
ТАКСИ:
944 лв. – за двусеместриалното обучение (по 472  лв. на семестър)
1888 лв. – за четирисеместриалното обучение (по 472 лв. на семестър)

Магистърската програма „Спорт в училище“ е продължение на бакалавърската програма „Педагогика на обучението по физическо възпитание“. Целта е да се подготвят специалисти, работещи в системата на физическото възпитание и спорта от началното до висшето образование.
Магистърската програма дава възможност за реализация и в други структури в системата на високото спортно майсторство, управлението и организацията на спортната дейност. Съгласувана е с европейските норми и стандарти за провеждане на подобен род обучение.
Включените учебни дисциплини се водят само от хабилитирани преподаватели – специалисти в съответната област.

Основни академични курсове:

  • Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – алтернативни технологии;
  • Правни отношения в спорта;
  • Медико-биологични основи на физическото възпитание и спорта;
  • Психо-физическа подготовка;
  • Мениджмънт на спорта в училище и свободното време;
  • Водни спортове (начално обучение по сърф, водни ски, гребане и др.).

Ръководител на магистърската програма е проф. д.п.н. Веселин Маргаритов.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg