Изберете страница

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

За факултета

Педагогическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията, социалните дейности, изкуствата и спорта. Факултетът е създаден през 1984 година и е разположен в пететажен корпус на университетска сграда, намираща се на бул. „България“ 236. Ежегодно във факултета се обучават около 3000 студенти по 18 специалности в бакалавърска степен, около 1700 студенти по 20 специалности от магистърска степен и докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение. За реализация на учебния процес са осигурени аудитории, обновени и модернизирани семинарни зали за лекционна, семинарна и практическа дейност, както и компютърна база от общо 4 компютърни кабинета с непрекъснат достъп до Интернет.

В учебния процес са застъпени съвременните дигитални технологии. Осигурен е достъп до он-лайн библиотечни фондове и други масиви информация. Изградена е уебинарна система за он-лайн семинари, наблюдения и срещи със студенти и преподаватели от цял свят. Създадени са среда и продукти за дистанционно обучение. Обучението в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“ в Педагогически факултет се извършва от високо квалифицирани преподаватели, които работят активно за обезпечаване на дисциплините с необходимата специализирана литература.

Към факултета съществуват следните центрове:

  • Докторантско училище
  • Център за кариерно ориентиране и развитие
  • Център за психологически и педагогически изследвания
  • Център по образователен мениджмънт
  • Център по арт-терапия
  • Ресурсен методичен център
  • Лаборатория за студенти със специални потребности

Педагогическият факултет насърчава и подкрепя изследователската дейност на младите специалисти. Свидетелство за това са традиционните студентски и докторантски научни форуми и сборниците с техни авторски разработки. Факултетът създава условия за участието на студентите в художествено-творчески и спортни прояви. Те се провеждат, както в рамките на университета и неговите филиали, така и на национални и международни форуми.

Педагогическият факултет поддържа договори за двустранно сътрудничество с университети в Австрия, Америка, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Казахстан, Кувейт, Латвия, Литва, Македония, Полша, Русия, Словакия, Франция, Чехия.

Последвайте ни!

Педагогически факултет

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg