Изберете страница

Педагогическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията, социалните дейности, изкуствата и спорта. Факултетът е създаден през 1984 година и е разположен в пететажен корпус на университетска сграда, намираща се на бул. „България“ 236. Ежегодно във факултета се обучават около 3000 студенти по 18 специалности в бакалавърска степен, около 1700 студенти по 20 специалности от магистърска степен и докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

За реализация на учебния процес са осигурени аудитории, обновени и модернизирани семинарни зали за лекционна, семинарна и практическа дейност, както и компютърна база от общо 4 компютърни кабинета с непрекъснат достъп до Интернет.

В учебния процес са застъпени съвременните дигитални технологии. Осигурен е достъп до он-лайн библиотечни фондове и други масиви информация. Изградена е уебинарна система за он-лайн семинари, наблюдения и срещи със студенти и преподаватели от цял свят. Създадени са среда и продукти за дистанционно обучение. Обучението в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“ в Педагогически факултет се извършва от високо квалифицирани преподаватели, които работят активно за обезпечаване на дисциплините с необходимата специализирана литература.

Към факултета съществуват следните центрове:

  • Докторантско училище
  • Център за кариерно ориентиране и развитие
  • Център за психологически и педагогически изследвания
  • Център по образователен мениджмънт
  • Център по арт-терапия
  • Ресурсен методичен център
  • Лаборатория за студенти със специални потребности

Педагогическият факултет насърчава и подкрепя изследователската дейност на младите специалисти. Свидетелство за това са традиционните студентски и докторантски научни форуми и сборниците с техни авторски разработки. Факултетът създава условия за участието на студентите в художествено-творчески и спортни прояви. Те се провеждат, както в рамките на университета и неговите филиали, така и на национални и международни форуми.

Педагогическият факултет поддържа договори за двустранно сътрудничество с университети в Австрия, Америка, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Казахстан, Кувейт, Латвия, Литва, Македония, Полша, Русия, Словакия, Франция, Чехия.

Последвайте ни!

Педагогически факултет