Документи

Педагогически факултет

 

Правилници на Педагогически факултет

Правила за организация на учебния процес през учебната 2018/2019 г.

План-програма към Стратегията за развитие на Педагогическия факултет за 2012 г.

Основни изисквания и критерии за разработване, защита и оценяване на дипломни работи от студенти от Педагогическия факултет за образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”

Правилник на комисията за разглеждане на документи при кандидатстване за редовна и задочна докторантура и за участие в конкурси за академична длъжност

Правилник за поддържане на професионалното равнище на научноизследователската дейност и научната продукция на преподавателите, студентите и докторантите от Педагогическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

Правилник за организиране и осъществяване на научноизследователската и художественотворческа дейност

Правилник за устройство и дейност на Обществен съвет към Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”

Факултетна система за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите от Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”

Стратегия за развитие на Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” за периода 2020-2023 г.

Стратегия за развитие на научноизследователската дейност

Етичен кодекс

Система за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучение и на образователния продукт

Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебна документация в Педагогически факултет

 

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg