Изберете страница

На 22.02.2023 г. бе извършен вътрешен одит на катедра ПУП към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Целта на вътрешния одит бе да осъществи проверка на процесите по осигуряване и поддържане на качеството на образователната дейност в Педагогическия факултет съобразно утвърдената вътрешната и външна нормативна база. Одитът се реализира на базата на предварително представена документация и среща с деканското ръководство на Педагогическия факултет и представители на катедра Предучилищна педагогика.

Обекти на наблюдение бяха политиката за осигуряване на качеството, разработената учебна документация по специалности; прием, обучение и оценяване на студентите; атестирането и развитието на преподавателския състав; управлението на информацията и др.