Докторски програми

Педагогически факултет

     Докторантското училище към Педагогическия факултет е съществува от 2012 г. Управлява се от Директор и Консултативен експертен съвет от хабилитирани лица. За осъществяването на по – добра комуникация и възможности за научен обмен между докторантите е оборудвана зала на територията на Педагогически Факултет, с необходимите технически средства и информационни ресурси – каб. 202.

     Дейността на докторантското училище  се регулира със следните документи: «Правилник на докторантско училище”  „Докторантско училище – мисия, визия, цел и задачи»; „Рамков учебен план».

     Докторантското училище осигурява издаването на специализирано списание «Докторантски изследвания» от 2014 г.

     Целта на училището е да организира и координира обучението на докторантите  и да съдейства за повишаване на общия образователен, изследователски и обществен капацитет на докторантските програми в Педагогическия факултет.

     Някои от дейностите  на училището са:

  • Организиране на обучението по образователната и научна степен “доктор”, съгласно единен за Факултета рамков учебен план и по постдокторантски програми.
  • Организиране на школи, интердисциплинарни семинари и други форми на целево обучение по теми, извън учебния план на докторантите.
  • Подпомагане на научните изследвания и публикациите на докторанти и постдокторанти в утвърдени наши и международни научни издания.
  • Подпомагане издаването на учебници, ръководства и други учебни пособия за обучение на докторанти.
  • Осъществяване на връзката между катедрите в Педагогически факултет, в които се обучават докторанти.
  • Оказване на съдействие на научните ръководители в научното ръководство на докторантите.
  • Kooрдиниране участието на докторантите в обучението на студентите.
  • Подпомагане на програмната акредитация по образователната и научна степен “доктор” в Педагогическия факултет.

      Педагогически факултет предлага следните докторантски програми и форми на обучение в тях:

 

№ по ред

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1.

1. Педагогически науки

1.1.Теория и управление на образованието

Управление на образованието

 

Редовно

Задочно

Сам.подготовка

2.

1. Педагогически науки

1.2. Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

Редовно

Задочно

Сам.подготовка

3.

1. Педагогически науки

1.2. Педагогика

История на педагогиката и българското образование

Задочно

4.

1. Педагогически науки

1.2. Педагогика

Специална педагогика

Редовно

Задочно

Сам.подготовка

5.

1. Педагогически науки

1.2. Педагогика

Педагогика на взаимодействието  „дете- околна среда”

Редовно

Задочно

 

6.

1. Педагогически науки

1.3. Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по български език и литература

Редовно

Задочно

Сам.подготовка

7.

1. Педагогически науки

1.3. Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по изобразително изкуство

Редовно

Задочно

Сам.подготовка

 

8.

1. Педагогически науки

1.3. Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по математика

Редовно

Сам.подготовка

9.

1. Педагогически науки

1.3. Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по бит и технологии

задочно

10.

1. Педагогически науки

1.3. Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по музика 

Редовно

11.

1. Педагогически науки

1.3. Педагогика на обучението по …

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)

Самостоятелна подготовка

12.

3. Социални, стопански и правни науки

3.2. Психология

Педагогическа и възрастова психология

Редовно

Задочно

Сам.подготовка

13.

3. Социални, стопански и правни науки

3.2. Психология

Специална психология

Редовно

Задочно

Сам.подготовка

 

14.

8. Изкуства

8.3. Музикално и танцово изкуство

Музикознание и музикално изкуство

Редовно

Задочно

Сам.подготовка

 

 

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg