Изберете страница

Докторски програми

Педагогически факултет

Докторантското училище към Педагогическия факултет съществува от 2012 г. Управлява се от Комисия на докторантското училище. За осъществяването на по – добра комуникация и възможности за научен обмен между докторантите е оборудвана зала на територията на Педагогически Факултет, с необходимите технически средства и информационни ресурси – каб. 202.

Дейността на докторантското училище  се регулира със следните документи: „Рамков учебен план» и “Регламент за провеждане на годишен отчет на докторантите на Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“.

Докторантското училище осигурява издаването на специализирано списание «Докторантски изследвания» от 2014 г.

Целта на училището е да организира и координира обучението на докторантите  и да съдейства за повишаване на общия образователен, изследователски и обществен капацитет на докторантските програми в Педагогическия факултет.

Някои от дейностите  на училището са:

  • Организиране на обучението по образователната и научна степен “доктор”, съгласно единен за Факултета рамков учебен план и по постдокторантски програми.
  • Организиране на школи, интердисциплинарни семинари и други форми на целево обучение по теми, извън учебния план на докторантите.
  • Подпомагане на научните изследвания и публикациите на докторанти и постдокторанти в утвърдени наши и международни научни издания.
  • Подпомагане издаването на учебници, ръководства и други учебни пособия за обучение на докторанти.
  • Осъществяване на връзката между катедрите в Педагогически факултет, в които се обучават докторанти.
  • Оказване на съдействие на научните ръководители в научното ръководство на докторантите.
  • Kooрдиниране участието на докторантите в обучението на студентите.
  • Подпомагане на програмната акредитация по образователната и научна степен “доктор” в Педагогическия факултет.

      АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

 

  Наименование Професионално направление Квалификационни характеристики
1. Управление на образованието 1.1 Теория и управление на образованието Link
2. Специална педагогика 1.2 Педагогика Link
3. Приобщаващо
образование
1.2 Педагогика Link
4. Теория на възпитанието и дидактика 1.2 Педагогика Link
5. Методика на обучението по български език и литература 1.3 Педагогика на обучението по… Link
6. Методика на обучението по бит и технологии 1.3 Педагогика на обучението по… Link
7. Методика на обучението по изобразително изкуство 1.3 Педагогика на обучението по… Link
8. Методика на обучението по музика 1.3 Педагогика на обучението по… Link
9. Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 1.3 Педагогика на обучението по… Link
10. Педагогическа и възрастова психология 3.2 Психология Link
11. Позитивна психология 3.2 Психология Link
12. Социална психология 3.2 Психология Link
13. Специална психология 3.2 Психология Link
14. Социални политики и социална работа 3.4 Социални дейности Link
15. Музикознание и музикално изкуство 8.3 Музикално и танцово изкуство Link
16. Методика на обучението по математика (в начален етап на СУ) 1.3 Педагогика на обучението по… Link
17. Методика на обучението по математика
(в детската градина)
1.3 Педагогика на обучението по… Link