Изпитът ще се проведе на 16 и 17 октомври 2021 г. от 10 часа в Учебния театър на Пловдивския университет (ул. Цар Асен №24)

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Плик-заявление и състезателен картон – закупуват се в комплект  САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“;
  2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование.
    Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене;
  3. Документ за платена такса за кандидатстване – 70 лева (заплащат се и трите кръга едновремено).

Кандидатите, които се явяват за втори път на изпита за специалността, подават заявление за участие в изпита  и документ за платена такса за кандидатстване.

Документи се подават в Университетския информационен център (ул. Цар Асен 24, Ректорат) от 5.10.2021 г. до 15.10. 10.2021 г.

Допълнителна информация относно общите условия за кандидатстване и приемане на студенти в Пловдивския университет през академичната 2021/2022 г. може да намерите на адрес https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова