Изберете страница

Допълнителни квалификации

Педагогически факултет

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

(обучението се провежда единствено на териротирята на гр. Кърджали)

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

1.2. Педагогика

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: начален учител
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  задочна
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:                                                        

12 месеца      

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Завършили висше образование от професионални направления: Педагогика, Теория и управление на образованието, Педагогика на обучението по…, Филология с присъдена присъдена квалификация учител
Директор на програмата

проф. д-р Владимира Ангелова

e-mail: vangelova@uni-plovdiv.bg

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

на допълнителна квалификация „Начална училищна педагогика”

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

(обучението се провежда единствено на териротирята на гр. Кърджали)

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

1.2. Педагогика

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

детски учител

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

задочна

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:                                                        

12 месеца      

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Завършили висше образование от професионални направления: Педагогика, Теория и управление на образованието, Педагогика на обучението по…, с присъдена присъдена квалификация учител

ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМАТА

Доц. д-р Елена Събева

e-mail: elenasabeva@uni-plovdiv.bg

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

на допълнителна квалификация „Предучилищна педагогика” 

„УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДГ И СУ“

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

„УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДГ И СУ“

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. Педагогика на обучението по
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Учител по музика
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 12 месеца      
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОКС Бакалавър,
специалности     „Музика“ или
„Джаз и поп изпълнителско изкуство“                                        

 

Директор на програмата Проф. д-р Таня Бурдева

УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
„УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДГ И СУ“