Изберете страница

Уважаеми  студенти,
Започна селекцията за обучение и практика по програма Еразъм+ за летния семестър на учебната 2020/2021 година.
Информация за партниращите университети и условията за кандидатстване можете да намерите тук.
Срокът за подаване на документи за мобилност с цел обучение е 20.10.2020 г.
Документите се подават на имейл: epitropova@uni-plovdiv.bg  или лично в 413 кабинет на 12.10. 2020 г. и на 19.10.2020 г. от 11:30 ч до 12:30 ч, доц. д-р Ани Епитропова.
Всеки студент, участващ в селекцията ще получи допълнителна информация на имейл адреса си за датата, часа и формата на провеждане на интервюто.

I. Условия за участие
За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Педагогическия факултет (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция;
 • не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм през предходни години;
 • да имат минимален среден успех от следването до момента мн. добър 4.50, който се изчислява въз основа на приложена Академична справка (или справка от инспектора на специалността за успеха на студента). За магистрите, обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
 • да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
 • чуждестранните студенти, обучаващи се във Факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:
  – са граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“;
  – имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.
  Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в родната си страна само, ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

IIДокументи за кандидатстванe

За мобилност с цел обучение виж тук.

За мобилност с цел практика виж тук.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова