Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

д-р Диана Минкова Димитрова

Главен асистент

Кабинет: стая 212

Телефон: 032/261-713

Email: dianka75@abv.bg

Приемно времевторник 12.00 ч. – 14.00 ч.

Ас. д-р Диана Минкова Димитрова е член на катедра „Педагогика и управление на образованието“ към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.

Научните интереси на д-р Диана Димитрова са насочени към изследване и проучване на проблема свързан с педагогическите аспекти на обучението по английски език на деца в начална училищна възраст, към приложението на актуални и атрактивни методи, които да способстват за по-успешното придобиване на знания и умения по чужд език от малките ученици.

Нейните научни търсения са насочени и към проучване на актуални проблеми свързани с теорията и възпитанието на подрастващите. Акцент в научните си изследвания поставя както на приобщаващото образование в обща образователна среда, така и на възпитанието и обучението на деца от ромски етнос.

Д-р Димитрова провежда лекционни курсове, семинари, практически упражнения и хоспитиране по Теория на възпитание, английски език и методика на обучението по английски език в бакалавърски програма. Тя участва в текуща практика, държавни и практически изпити.

Научните проекти в които д-р Димитрова е взела участие са:

  1. „Приобщаващо образование”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при ПУ “Паисий Хилендарски“;
  2. „Алтернативи в образованието“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при ПУ “Паисий Хилендарски“;
  3. „Компетентности на приобщаващия учител в общообразователната среда“ финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при ПУ “Паисий Хилендарски“.

Д-р Димитрова участва в научни конференции в България и чужбина (“5th International Conference on European Science and Technology” – Мюнхен, Германия http://sciencic.com/archive.php  (October 3rd – 4th, 2013 Vol.II ); Third International Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid, 2016); 15th International Conference of Science- „Orientacje I przedsiewziecia w edukacja“ at Siedlce University of Natural Sciences and Humanitie, Poland) с научни публикации.

В преподавателската активност на  д-р Диана Димитрова се включват и изнесени лекции по програма  ERASMUS+ в Charles University, Faculty of Education, Praha, и по Централноевропейска програма за академичен обмен (CEEPUSCentral European Exchahge Program for University Studies),  по която 2017 г. изнася лекции в Полша.

Дисертации

2016 г. –Докторант в ПУ „Паисий Хилендарски“ , катедра “Педагогика и управление на образованието”, защитила дисертация на тема „Интерактивни методи за обучение по английски език в началния етап на основното образование“, 2016 г. доктор по педагогика.

Статии

2013 г. .„Приобщаване към училище на децата от ромския етнос чрез използване на интерактивни методи в чуждоезиковото им обучение по английски език.“- В: Приобщаващо образование (сборник с научни доклади), Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-896-4.

2013 г. „Прилагане на интерактивните методи чрез групова организация на обучение по английски език в начален курс“ В:Образование Подходи Технологии (сборник статии от студентския научен форум), Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2013. ISBN 978-954-423-897-1

2013 г. .„Възможности за визуализиране на  учебното съдържание по учебния предмет английски език във 2-ри – 4-ти клас“. В: “5th International Conference on European Science and Technology”-Мюнхен, Германия http://sciencic.com/archive.php  (October 3rd – 4th, 2013 Vol.II )

2014 г. .„Интерактивността в езиковото обучение по английски език в начална училищна възраст“ В: Образование Общество Личност (Международен итнердисциплинарен студентски научен форум, сборник статии) Пловдив: Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2014.  ISBN 978-954-423-960

2015 г. „Игра-драматизация като интерактивен метод на обучение по английски език и средство за интегриране на ромските деца в  началното училище” В: Докторантски изследвания (Научно списание за докторанти на Педагогическия факултет на ПУ „П. Хилендарски”) Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2015.  ISBN 2367-7309

2015 г. „Образователният театър в обучението по английски език на деца с ромска етническа принадлежност.“ В: Предизвикателствата на приобщаващото образование ( Сборник с доклади на участниците в проекта „Приобщаващо образование“)  Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2015.  ISBN 978-954-423-994-7

2016 г. „Интерактивна класна стая за обучение по английски език в началното училище.“ В: Алтернативи в образованието (Сборник с доклади на участниците в проект „Алтернативи в образованието“) Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2016.  ISBN 978-619-202-159-7

2016 г. „Алгоритъм за обучение по английски език въз основа на приложението на интерактивни методи в началния етап на обучение.“ В: Иновации и компетентности в образованието (Сборник с доклади от интердисциплинарна научна конференция 2016), Пловдив Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2016. ISBN 978-619-202-178-8

2016 г. „Информираност и отношение на учителите към интерактивните методи като алтернатива на традиционното обучение.“ В: Алтернативи в образованието (Сборник с доклади на участниците в проект „Алтернативи в образованието“) Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2016.  ISBN 978-619-202-194-8

2016 г. „Теоретико-приложен модел за ранно изучаване на английски език чрез използването на интерактивни методи.“ 2016г. – Под печат

 

2017г. „Компетенции  на приобщаващия учител за работа в интерактивна  образователна среда.“ В: Форум наука млади учени (Сборник с доклади 2015/2016 г. Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“) Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2017. ISBN 978-619-202-214-3

2017 г. „Възпитателни ценности в ромското семейство“ В: ORIENTACJE I PRZEDSIEWZIECIA W EDUKACJI OSOB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (Monografia wieloautorska), AKKA, Siedlce, 2017, Poland

ISBN978-83-948104-0-5

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg