Психология

Педагогически факултет

д-р Златомира Георгиева Костова

Главен асистент

Кабинет: стая 318

Телефон: 032/261-819

Email: zlatomirabg@abv.bg

Приемно времевторник 10.30 ч. – 12.30 ч.

Научни интереси в областта на клинична психология и консултиране

Изведени дипломанти – 10

Участие в редколегия на списание „Клинична и консултативна психология“

Дисертации тема:

„Емоционално-афективно развитие при Генерализирани разстройства на развитието“, защитена през 2013 година в Пловдивски университет, научно звание: доктор по психология

Монографии

Учебници и учебни помагала за студенти

Въведение в психологията, под редакцията на Р. Масалджиева, съавтори: проф. В. Матанова, доц. Р. Масалджиева, доц. К. Тагарева, доц. П. Цоков, доц. С. Карабельова и доц. М. Райчева. Изд. Миртани инвестмънт, Пловдив 2014

Клинична психология, основен курс, съавтор с доцент Р. Масалджиева, 2016

Статии

Костова, Зл., Защитно поведение при разстройства от аутистичен спектър, в списание Клинична и Консултативна психология, бр3(17), 2013

Костова З., Койчев О. Tипове родителски реакции приобщаващо образование на деца с увреждания, в сб. Приобщаващо образование, Изд. ПУ, 2013

Костова, Зл., Психологическо консултиране, глава 10 в учебник Въведение в психологията: За студенти в сферата на здравеопазването, под редакцията на Масалджиева, Р., ИК Миртани, Пловдив, 2014

Костова, Зл., Когнитивни модели на функциониране и стратегии за справяне на майки, отглеждащи деца със специални нужди, в сб. Психология и общество. Международна конференция, УИ „П. Хилендарски“, 2015

Костова, Зл., Съдържателно и процесно ниво при терапия на родители на деца с емоционални и поведенчески разстройства, в списание Клинична и консултативна психология, бр.3 (25), 2015

Костова, Зл., Проективна идентификация като защита на аза при майки, отглеждащи дете с разстройство в психичното развитие, в сб. Позитивно развитие. Сборник статии от конференция на ПФ „Образование, развитие, изкуство“, УИ „П. Хилендарски“, 2015

Kostova, Zl., Parenting styles and emotional wellbeing of children from autistic spectrum, in “Social Competences, Creativity and Wellbeing”, Plovdiv University Press, 2015

Емоционално фокусирана терапия и компетентност при семейства, отглеждащи деца с разстройства в психичното развитие, в сб. Иновации и компетентности в образованието, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив 2016

Интензивна интеракция като алтернативен метод за развитие на комуникацията при работа с индивиди с тежка форма на разстройство от аутистичен спектър, в сб. Алтернативи в образованието, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив 2016

Доклади

Костова, Зл., Когнитивни модели на функциониране и стратегии за справяне на майки, отглеждащи деца със специални нужди, доклад        Научна конференция с международно участие „Психология и общество”, Пловдив, 09. – 10.05.2014 г.

Костова, Зл., „Eмоционални процеси в двойката майка/дете с аутизъм“, доклад     Юбилейна научна конференция „30 години Педагогически факултет, Пловдивски университет «Образование, общество, личност», 3-5.10.2014 г.

Костова, Зл., Проективна идентификация като защита на аза при майки, отглеждащи дете с разстройство в психичното развитие, доклад        Научна конференция на ПФ „Образование, развитие, изкуство“, 6-10.10.2015 г.Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

Kostova Z., Koychev O. – Coping Strategies of Mothers of Children with PDD

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, 06 – 10.2016, La Valetta, Malta

Цитирания

Костова, Зл., Комплексна терапия при дете с аутизъм – синдром на Канер (case study), в Сборник по клинична и консултативна психология, 2012 г., в: Тагарева, К., Диагностика на развитието на общуването и предметната дейност при деца в ранна възраст със съмнения за аутизъм, стр. 213

Костова, Зл., Фактори на резилианс при семейство с аутистично дете, в списание Клинична и консултативна психология, бр 1(7), 2011, в: Койчев О. Формиране на резилианс на учениците в училище, в сб. Алтернативи в образобанието, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив 2016, стр. 105

Костова, Зл., Фактори на резилианс при семейство с аутистично дете, в списание Клинична и консултативна психология, бр 1(7), 2011в: Койчев О. Формиране на резилианс на учениците в училище, в сб. Алтернативи в образобанието, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив 2016, стр. 107

Дейности

Списание „Клинична и консултативна психология“, член на редакционна колегия

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg