Магистърски програми

Педагогически факултет

Комуникативни нарушения на развитието

Професионално направление: Педагогика
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: логопед, учител на деца с езиково-говорни нарушения; логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
Форма на обучение: 
4 семестъра – редовна и задочна; 
2 семестъра – задочна
Продължителност на обучението:
4 семестъра – за бакалаври от всички професионални направления;
2 семестъра – за бакалаври от направление Педагогика, специалност Специална педагогика

Условия за кандидатстване:
диплома за завършена ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Педагогика, Педагогика на обучението по…,
диплома за завършена ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика, специалност „Специална педагогика“

Форма на дипломиране: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа

Такса:
2800 лв. – за четирисеместриалната програма, редовно обучение (по 700 лв. на семестър)
2400 лв – за четирисеместриалната програма, задочно обучение ( по 600 лв. на семестър)
1200 лв – за двусеместриална програма  (по 600 лв. на семестър)

Целта на магистърската програма е да даде необходимия обем от знания за терапевтична дейност, осъществявана в процеса на приобщаващо и интегрирано образование, както и в специалните учебни заведения.

Магистърската програма е съобразена със социалните потребности от терапевтична намеса при комуникативни нарушения в различни възрастови периоди.

Приоритетните акценти в обучението са поставени върху диагностиката, терапията и консултирането на лица с различни видове комуникативни проблеми.

Основни академични курсове:

  • Диагностика на комуникативните нарушения;
  • Измерване, програмиране и интервенции при комуникативните нарушения;
  • Езикови нарушения;
  • Говорни нарушения;
  • Асистиращи технологии и универсален дизайн за учене при комуникативни нарушения;
  • Емпатия и комуникация при комуникативни нарушения.

Ръководители на магистърската програма са проф. д.п.н. Пламен Радев и проф. д.п.н. Дора Левтерова.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg