Магистърски програми

Педагогически факултет

Мениджмънт на социалните организации

Професионално направление: Социални дейности
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: мениджър – консултант в социалните дейности
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
2 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ по специалността „Социални дейности“
4 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ по други професионални направления

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в съответните специалности

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Такса:
1000 лв. – за двусеместриалната програма (по 500 лв. на семестър)
2000 лв. – за четирисеместриалната програма (по 500 лв. на семестър)

Магистърската програма „Мениджмънт на социалните организации“ е ориентирана към профилиране и задълбочаване на подготовката на квалифицирани и компетентни професионалисти в областта на социалните дейности и тяхната успешна реализация в системата на социалните институции в Република България.

Обучението акцентира върху формиране на необходимите управленски знания, умения и компетенции за различните равнища в социалната сфера. Програмата създава предпоставки за получаване на теоретическа и професионално-практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на икономически, социални и психологически познания.

Магистърската програма е насочена към широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на специалистите за управление на социални организации и включва дисциплини както в сферата на мениджмънта, така и със социална и психологическа насоченост. Тя осигурява теоретичните знания по мениджмънт, социална работа, психология, консултиране, с практически компетенции за осъществяване на социалните дейности и тяхното управление на различните равнища.

Магистърската програма е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ по специалността „Социални дейности“, а за неспециалистите се предлагат два допълнителни семестъра.

Основни академични курсове:

  • Основи на мениджмънта;
  • Стратегически мениджмънт в социалните дейности;
  • Иновационен мениджмънт и финансов мениджмънт;
  • Основи на социалната работа;
  • Социални политики и управление на социални организации;
  • Управление на човешките ресурси;
  • Връзки с обществеността в социалната сфера;
  • Проблеми на превенцията и социалната работа;
  • Теории и техники за консултиране;
  • Лидерство и организационна динамика.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Людмила Векова.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg