Магистърски програми

Педагогически факултет

Музикално изпълнителско изкуство

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Музикално и танцово изкуство
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: музикален изпълнител
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по специалности от професионалното направление Музикално и танцово изкуство
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит
ТАКСА: 1796,54 лв. (по 898,27 лв. на семестър)

Основни цели на обучението са:

  • да формира инструментални/вокални изпълнителски умения;
  • да формира умения за солово и камерно музициране.

Основни академични курсове:

  • Музикален инструмент/пеене;
  • Пиано;
  • Съпровод;
  • Аранжиране;
  • Техника на дирижирането;
  • Синтезатор;
  • Сценично поведение.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Таня Бурдева.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg