Магистърски програми

Педагогически факултет

Музикално изпълнителско изкуство

Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: музикален изпълнител
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
2 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ в професионалното направление Музикално и танцово изкуство

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по посоченото професионално направление

Форма на дипломиране: държавен изпит

Такса: 900 лв. – за задочно обучение (по 450 лв. на семестър)

Основни цели на обучението са:

  • да формира инструментални/вокални изпълнителски умения;
  • да формира умения за солово и камерно музициране.

Основни академични курсове:

  • Музикален инструмент/пеене;
  • Пиано;
  • Съпровод;
  • Аранжиране;
  • Техника на дирижирането;
  • Синтезатор;
  • Сценично поведение.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Таня Бурдева.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg