Магистърски програми

Педагогически факултет

Образователен мениджмънт

Професионално направление:  Теория и управление на образованието
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: мениджър в образованието
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението: 4 семестъра

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Педагогика и Педагогика на обучението по… и кандидати с ОКС „бакалавър“, придобили предварително педагогическа правоспособност и професионална квалификация „учител“

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Такса: 2400 лв. (по 600 лв. на семестър)

Целта на програмата е да подготви мениджъри за образователните организации. При завършване на обучението си студентите ще получат системни знания и ще придобият умения и компетентности по целия спектър на управленската дейност в системата на образованието.

Голяма част от преподавателския екип в магистърската програма е получил професионална квалификация в Холандското училище по образователен мениджмънт със сертификат на Холандското училище и Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието.

Основни академични курсове:

  • Мениджмънт на образователната организация;
  • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности;
  • Мениджмънт на човешките ресурси в образованието;
  • Мениджмънт на качеството в образованието;
  • Мениджмънт на интегрираното образование;
  • Управление и работа в екипи;
  • Формиране на социална компетентност у мениджъра;
  • Мениджмънт на виртуалната образователна среда;
  • Управление на възпитателните интервенции и преодоляване на насилието в училище.

Учебният план включва и поредица от избираеми и факултативни дисциплини.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Албена Александрова.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg