Магистърски програми

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ

Професионално направление: Педагогика на обучението по…
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: учител по музика в ДГ и СУ
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
3 семестъра – за специалисти, завършили ОКС „бакалавър“ в професионалното направление Музикално и танцово изкуство или специалността „Педагогика на обучението по музика“
4 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ в професионалното направление Педагогика

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в посочените професионални направления

Форма на дипломиране: държавен изпит или защита на дипломна работа

Такса:
1350 лв. – за трисеместриалната програма (по 450 лв. на семестър)
1800 лв. – за четирисеместриалната програма (по 450 лв. на семестър)

Целта на магистърската програма „Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ“ е да подготви висококвалифицирани специалисти с умения и компетенции да осъществяват обучението по музика в предучилищната възраст и във всички етапи на СУ.

Основни академични курсове:

  • Парадигми на образованието и обучението;
  • Психичното развитие на децата и юношите;
  • Инструментален съпровод;
  • Детско изпълнителско изкуство – празници и тържества в ДГ и СУ;
  • Дирижиране на детски и ученически хор;
  • Съвременни тенденции в методиката на обучението по музика.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Таня Бурдева.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg